Přehledné informace o specializaci Matematické metody a modelování

Základní informace o specializaci:

Specializace: Matematické metody a modelování
Studijní program: Matematika (B0541A170016)

Typ studia: bakalářský
Standardní doba studia: 3 roky 
Forma studia: prezenční
Udělovaný akademický titul: Bc.

Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Návaznost na další studijní programy: na tento studijní program navazuje magisterský studijní program Matematika (N0541A17002)

Garant programu: doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.


Podrobnější informace:

Profil absolventa: 
Absolvent bakalářského studijního programu Matematika je vybaven znalostmi základních matematických disciplin, principů matematického uvažování, logického a kritického myšlení, vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky, programování a matematického softwaru.
Absolvent umí vytvářet matematické modely a vyhledávat a rozpracovávat vhodné matematické nástroje a postupy pro jejich řešení, umí také používat základní matematický software a osvojené programátorské dovednosti.

Absolvent specializace Matematické metody a modelování umí řešit různé typy optimalizačních úloh z různých oblastí.
Absolvent je schopen pokračovat v navazujícím magisterském studiu v matematických a příbuzných oborech. Absolvent je také schopen uplatnit se v oblasti informatiky, zpracování dat, programování a modelování, v bankovnictví.

Studijní plán specializace:
Studijní plán specializace naleznete v informačním systému IS SU.

Studijní plány obsahují povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů s minimálními počty povinných kreditů. Studijní plán obsahuje jak předměty společné všem specializacím, tak předměty této specializace. Studenti si mohou zapisovat rovněž volitelné předměty.

Požadavky související se zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů k VŠ vzdělání:
Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení součásti a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)