Přehledné informace o studijním programu Matematika (Ph.D.)

Základní informace o programu:

Název programu: Matematika (P0541D170021)

Typ studia: doktorský 
Standardní délka studia: 4 roky 
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Udělovaná kvalifikace: Doktor (Ph.D.)

Garant programu: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.


Podrobnější informace:

Profil absolventa:
Absolventi jsou připraveni na samostatnou vědeckou práci v oblasti matematické analýzy nebo geometrie a globální analýzy. Jsou vysoce adaptibilní, schopni pracovat v týmu, tvořivým způsobem přistupovat k řešení praktických problémů a najít tak uplatnění i v jiných oborech nebo v praxi. Ovládají aktivně anglický jazyk. Umějí velmi dobře pracovat s výpočetní technikou. Mají pedagogické zkušenosti z výuky na vysoké škole.

Organizace studia:
Studium je organizováno v prezenční a kombinované formě. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské vzdělání ve stejném nebo příbuzném oboru a složení přijímací zkoušky.
Přijatému studentovi je stanoven školitel. Školitel stanoví po dohodě se studentem jeho studijní program, který je vypracován pro každého studenta individuálně. Dále vede studenta po odborné stránce a kontroluje plnění stanoveného programu. Studijní programy podléhají schválení oborovou radou doktorského studia.
Studenti v prezenční formě doktorského studia se podílejí na výuce v rozsahu nejvýše 4 hodiny týdně.
V průběhu studia koná student zkoušky z odborných předmětů stanovených jeho studijním programem a z angličtiny. Po dohodě se školitelem si studenti zapíší alespoň čtyři fakultativní předměty z uvedeného seznamu fakultativních předmětů. Rozsah studia je stanoven individuálně po dohodě se školitelem. Každý předmět je zakončen komisionální zkouškou. Součástí studijního programu je samostatná vědecká práce na téma stanovené studijním programem a aktivní práce v jednom z vědeckých seminářů Matematického ústavu. Výsledky své vědecké práce předkládá student ve formě dizertační práce.
Studium je ukončeno složením státní doktorské zkoušky a obhajobou dizertační práce před zkušební komisí. Státní doktorskou zkoušku a obhajobu lze konat až po složení všech dílčích zkoušek.
Zkoušky a obhajoba dizertace se mohou konat v jazyce českém, slovenském nebo anglickém (po dohodě se školitelem případně i v jiném). Dizertace musí být napsána anglicky, výjimečně v jiném světovém jazyce, v češtině nebo ve slovenštině. K obhajobě je nutno odevzdat vyplněnou přihlášku včetně požadovaných příloh na sekretariátu Matematického ústavu v Opavě.

Požadavky na disertační práci: Předpokladem přijetí práce k obhajobě je publikace (nebo přijetí k publikaci) alespoň části jejích původních výsledků; alespoň jedna práce musí být v době obhajoby již publikována a aspoň jedna musí být bez spoluautora. Odevzdávaná disertační práce musí splňovat požadavky Metodiky úpravy, zpracovávání, ukládání, a zpřístupňování závěrečných prací v Matematickém ústavu v Opavě.

Doporučený obsah disertační práce: Zhodnocení současného stavu problematiky, podrobný výklad vlastních výsledků (tuto část lze nahradit kopiemi uveřejněných článků) a jejich interpretace se zařazením do kontextu dané problematiky, seznam použité literatury. Autoreferát disertační práce obsahuje krom přehledu dané problematiky a hlavních výsledků disertace též seznam publikovaných prací uchazeče, seznam ohlasů na práce uchazeče a seznam jeho účastí na konferencích v oboru.

Průběh státní doktorské zkoušky: Student dostane tři otázky, z toho jednu k tematice dizertace a další dvě z literatury, kterou měl předepsanou studijním plánem. Vymezení částí, ze kterých bude student zkoušen, je v pravomoci předsedy komise po domluvě se školitelem.

Pojetí a kritéria přijímacího řízení, vstupní požadavky: Podmínkou přijetí je komisionální zkouška v rozsahu univerzitniho studia matematiky; u interních studentů může být nahrazena státní zavěrečnou zkouškou, bere se v úvahu celkový výkon a hodnocení.  Uchazeči z jiných vysokých škol povinně předkládají také svou diplomovou práci, případně časopisecké publikace. Výhodou je, pokud je uchazeč domluven se svým potenciálním školitelem. V případě kvalitního uchazeče s vyhraněným zájmem je možné zabezpečit mu školitele "na míru" z jiných institucí, zejména z Matematického ústavu AVČR (na základě dohody o spolupráci mezi oběma ústavy).

Povinné předměty:
 • Disertační práce (student si zapisuje předmět každý semestr)
 • Angličtina

Skupina povinně volitelných předmětů (student si volí 1 z nich – každý semestr):

 • Seminář z matematické analýzy (prof. Smítal)
 • Seminář z diferenciální geometrie a jejích aplikací (doc. Sergyeyev)

Skupina povinně volitelných předmětů (student si volí 1 z nich – každý semestr):

 • Druhý seminář z matematické analýzy (prof. Engliš)
 • Seminář z diskrétních dynamických systémů (doc. Málek)

Skupina povinně volitelných předmětů (student si volí 4 z nich):

 • Diferenciální geometrie variet
 • Geometrické metody v mechanice
 • Matematické metody v přírodních a technických vědách
 • Teorie funkcí
 • Variační analýza
 • Základy analýzy na varietách
 • Dynamické systémy
 • Funkcionální analýza
 • Komplexní analýza
 • Obyčejné diferenciální rovnice
 • Parciální diferenciální rovnice
 • Reálná analýza
 • Topologie
 • Základní algebraické kategorie
 • Algebraická a diferenciální topologie
 • Algebraické struktury
 • Algebry symetrií
 • Geometrické metody v obecné teorii relativity a teorii pole
 • Geometrická teorie diferenciálních rovnic
 • Globální analýza

 

Požadavky související se zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů k VŠ vzdělání:
Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení součásti a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)

Školitelé v doktorském studiu: