Přehledné informace o specializaci Geometrie a globální analýza

Základní informace o specializaci:

Specializace: Geometrie a globální analýza
Studijní program: Matematika (N0541A170025)

Typ studia: navazující magisterský 
Standardní doba studia: 2 roky 
Forma studia: prezenční
Udělovaný akademický titul: Mgr.

Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Návaznost na další studijní programy: na tento studijní program navazuje doktorský studijní program Matematika (P0541D170021)

Garant programu: prof. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc.


Podrobnější informace:

Profil absolventa: 
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu, specializace Geometrie a globální analýza je vybaven hlubšími znalostmi geometrie a jejích moderních i klasických aplikací v přírodních a technických vědách a v oblasti výpočetní techniky. Je schopen pokračovat v navazujícím doktorském studiu. Je připraven uplatnit se na pozicích vyžadujících samostatnou tvůrčí, odbornou a vědeckou činnost, spolupráci s fyziky a dalšími přírodovědci, inženýry a počítačovými odborníky. Výběr volitelných předmětů umožňuje teoretické i aplikační zaměření studia.

Studijní plán specializace:
Studijní plán specializace naleznete v informačním systému IS SU.

Kromě povinných a povinně volitelných odborných předmětů si mohou studenti vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Požadavky související se zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů k VŠ vzdělání:
Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení součásti a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)