Základní jednotkou kreditového systému je jeden kredit, který představuje 1/60 průměrné roční studijní zátěže. Roční studijní plán každého studijního oboru obsahuje nabídku minimálně 60 kreditů, přidělených jednotlivým předmětům při respektování jejich časové náročnosti.

Studijní program obsahuje kredity A (povinné předměty) a kredity B (povinně volitelné předměty). Student si může svůj studijní plán podle vlastního zájmu ještě doplnit o další předměty, nabízené v rámci studijních plánů stejného typu ostatních matematických oborů nebo v rámci studijních plánů stejného typu na Filozoficko – přírodovědecké fakultě a Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě (volně volitelné předměty – kredity C).

Kredity jsou studentům udělovány za úspěšné absolvování předmětu podle podmínek, které jsou pro toto absolvování stanoveny (zkouška, zápočet). V průběhu studia musí student získat všechny kredity A, tj. absolvovat všechny povinné předměty. V případě, že se studentovi nepodaří absolvovat zapsaný povinný předmět, může si jej zapsat znovu, ale nejvýše jednou. V tomto systému zcela odpadá tzv. opakování ročníku, známé z nekreditového způsobu studia.

K uzavření akademického roku a k postupu do dalšího akademického roku musí student získat minimálně 40 kreditů a případně splnit opakovaně zapsané předměty. Pokud student tuto podmínku nesplní, tj. 40 kreditů za rok a splnění opakovaně zapsaných předmětů, přestává být studentem Slezské univerzity v Opavě dle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Při řádném zápisu do posledního roku studia (do tzv. absolventského ročníku) si student zapíše studijní povinnosti tak, aby po jejich absolvování dosáhl celkového počtu kreditů předepsaného pro daný studijní program a obor.

Podmínkou uzavření studia a získání akademického titulu je získání stanoveného počtu kreditů v předepsané skladbě, dále složení souborných a státních závěrečných zkoušek do doby dané maximální možnou délkou studia.

Typ studiaStandardní doba (v letech)Maximální doba (v letech)Počet kreditů
bakalářské35180
magisterské57300
navazující magisterské24120
doktorské48-

Tab.: Standardní a maximální doba studia a počet kreditů nutných pro ukončení jednotlivých typů studia