Přehledné informace o studijním oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (Bc.)

Základní informace o oboru:

Studijní obor: Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (1103R006)
Studijní program: Matematika (B1101)

Typ studia: bakalářský 
Standardní doba studia: 3 roky 
Forma studia: prezenční studium
Udělovaná kvalifikace: Bakalář (Bc.)

Profil studijního programu: Akademický
Návaznost na další studijní programy: Matematika N1101

Garant oboru: doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.

Možnosti rozšíření:
Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat v magisterském studijním programu Krizový management na fakultě Speciálních studií Žilinské univerzity v Žilině, nebo na oborech obdobného zaměření ostatních vysokých škol v ČR.


Podrobnější informace:

Profil absolventa:
Absolventi oboru jsou schopni podílet se na řešení úkolů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením mimořádných událostí a krizových situací. Disponuji znalostmi a dovednostmi v oblasti krizového a havarijního plánování, koordinace integrovaného záchranného systému, bezpečnosti objetů a osob a ochrany obyvatelstva. Prvořadou dovedností absolventů je schopnost aplikovat matematické a statistické metody při plánování a řízení procesů v oblasti ekonomiky a krizového řízení. Absolventi jsou schopni využívat specifické informační technologie pro uplatnění těchto metod v praxi.

Uplatnění absolventa:
Na základě získaných znalostí a dovedností se absolventi oboru uplatní ve funkcích odborných referentů odborů krizového řízení státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. Široké uplatnění naleznou taktéž na pozicích odborných pracovníků podniků a institucí v oblasti havarijního plánování a krizového řízení a v dalších oblastech vyžadujících uplatnění matematických a statistických metod při rozhodování a řízení.

Spolupráce s institucemi:

 • Ministerstvo vnitra ČR
  • Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
  • Hasičský záchranný sbor
  • Policie ČR
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
  • Státní zdravotní ústav
  • Institut postgraduálního vzdělávání Praha, Brno
  • Útvary krizového řízení fakultních nemocnic
 • Záchranná služba Praha, Ostrava a Opava
 • Střední zdravotnická škola Opava
 • Český červený kříž Opava
 • Magistrát statutárního města Opava

Studijní plán oboru:
Studijní plány oboru naleznete zde.
Součástí studijního programu oboru Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací jsou tyto bloky:

 • M10 základní blok matematiky II
 • M23 krizové řízení
 • M12 blok závěrečných prací pro bakalářskou matematiku
 • IN1 základní kurz informatiky pro obory AMKS a MME
 • C02 cizí jazyk

V rámci studia absolvují studenti praxi, která probíhá ve 3. ročníku studia, v podnikové či státní sféře.

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Požadavky související se zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů k VŠ vzdělání:
Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení součásti a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)