Přehledné informace o specializaci Matematická analýza

Základní informace o specializaci:

Specializace: Matematická analýza
Studijní program: Matematika (N0541A170025)

Typ studia: navazující magisterský 
Standardní doba studia: 2 roky 
Forma studia: prezenční
Udělovaný akademický titul: Mgr.

Profil studijního programu: akademicky zaměřený
Návaznost na další studijní programy: na tento studijní program navazuje doktorský studijní program Matematika (P0541D170021)

Garant programu: prof. RNDr. Artur Sergyeyev, DSc.


Podrobnější informace:

Profil absolventa:
Studium je zaměřeno buď teoreticky nebo aplikačně, a to v návaznosti na téma diplomové práce. Absolventi mají matematickou kulturu, tedy způsob uvažování a tvořivý přístup k řešení problémů (nejen matematických), schopnost samostatného studia, a to i v anglickém jazyce, schopnost adaptace, znalosti širšího základu matematiky, včetně aplikačních oblastí, jako je pravděpodobnost a matematická statistika, numerická analýza, matematické modelování, a také znalosti z oblasti výpočetní techniky na uživatelské úrovni. Podle zaměření diplomové práce mají hlubší znalosti v některé užší oblasti matematické analýzy. Jsou připraveni jak pro praktický život tak pro navazující doktorské studium, které je předurčí především pro práci ve vědeckých a pedagogických institucích.

Studijní plán specializace:
Studijní plány specializace naleznete v informačním systému IS SU.

Kromě povinných a povinně volitelných odborných předmětů si mohou studenti vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Požadavky související se zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů k VŠ vzdělání:
Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení součásti a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)