Přehledné informace o studijním oboru Matematická analýza (Mgr.)

Základní informace o oboru:

Studijní obor: Matematická analýza (1101T014)
Studijní program: Matematika (M1101)

Typ studia: magisterský 
Standardní doba studia: 5 let 
Forma studia: prezenční studium
Udělovaná kvalifikace: Magistr (Mgr.)

Profil studijního programu: Akademický

Garant oboru: prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Profil absolventa:
Studium je zaměřeno buď teoreticky nebo aplikačně, a to v návaznosti na téma diplomové práce. Absolventi mají matematickou kulturu, tedy způsob uvažování a tvořivý přístup k řešení problémů (nejen matematických), schopnost samostatného studia, a to i v anglickém jazyce, schopnost adaptace, znalosti širšího základu matematiky, včetně aplikačních oblastí, jako je pravděpodobnost a matematická statistika, numerická analýza, matematické modelování, a také znalosti z oblasti výpočetní techniky na uživatelské úrovni. Podle zaměření diplomové práce mají hlubší znalosti v některé užší oblasti matematické analýzy. Jsou připraveni jak pro praktický život tak pro navazující doktorské studium, které je předurčí především pro práci ve vědeckých a pedagogických institucích.

Studijní plán oboru:
Aktuální studijní plány oboru naleznete v informačním systému Stag.
Součástí studijního programu oboru Matematická analýza (Mgr.) jsou tyto bloky:

  • M01 základní kurz matematiky
  • M02 společný základ studia matematiky
  • M03 matematická analýza
  • M07 magisterský diplomový blok
  • C01 cizí jazyk

a dle volby studenta jeden z bloků:

  • F01 základní kurz fyziky
  • IN1 základní kurz informatiky

Kromě povinných odborných předmětů si mohou studenti v průběhu studia vybrat z pestré nabídky volitelných předmětů.

Požadavky související se zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů k VŠ vzdělání:
Studijní programy uskutečňované Slezskou univerzitou v Opavě jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se přístupnosti jednotlivých studijních programů se obraťte na studijní oddělení součásti a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz)

Podrobnější informace: