Vědecko-výzkumné projekty 2011

Výzkumné záměry "MSM" (MŠMT)

Id MSM4781305903
Název Relativistická a částicová fyzika její astrofyzikální aplikace
Řešitelé Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Info (2005-2009), prodlouženo 2010-2011
Id MSM4781305905
Název Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy
Řešitelé Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Info (2007-2011)

Centra základního výzkumu "LC" (MŠMT)

Id LC07050
Název Centrum experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky
Řešitelé Ústav jaderné fyziky AV ČR, Praha; Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.
Info (2007-2011), pokračující

Projekty GA ČR (Grantová agentura ČR)

Pokračující projekty

Id 201/09/P075
Název Membránové systémy a jejich aplikace
Řešitelé RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
Id 408/09/0122
Název Dějepis umění v českém Slezsku od počátků do roku 1970
Řešitelé Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (SU Opava FPF ÚHV)
Id P405/10/0152
Název Ideální panovník českého středověku
Řešitelé Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Id P405/10/0897
Název Žena ve slezské měšťanské společnosti pozdně barokního období
Řešitelé Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Id P409/10/P180
Název Kultura a společnost ve českém Slezsku v letech 1780-1848
Řešitelé Ing. PhDr. Jaromír Olšovský, Ph.D.
Id P209/10/P190
Název Mimo-ekvatoriální orbity v blízkosti kompaktních objektů
Řešitelé RNDr. Jiří Kovář, Ph.D. (SU Opava FPF ÚF)

Nové projekty

Id P405/11/1572
Název Město pod vládou kazatelů. Charismatičtí náboženští vůdci ve střetu s městskou radou v pozdně středověkých českých korunních zemích
Řešitelé Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
Id P405/11/P510
Název Anna Kateřina a Františka Karla Sweerts-Sporck jako zprostředkovatelé v procesech kulturní výměny na přelomu baroka a osvícenství
Řešitelé Mgr. Veronika Čapská, Ph.D.

Pokračující projekty, kde je FPF spoluřešitelem (S)

Id 409/09/0326
Název Volný čas v českých zemích 1957-1967
Řešitelé Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Id 205/09/H033
Název Obecná relativita a její aplikace v astrofyzice a kosmologii
Řešitelé Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Id 202/09/0772
Název Aktuální problémy gravitace, obecné relativity a relativistické astrofyziky
Řešitelé Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Id 404/09/H020
Název Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií
Řešitelé Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (SU Opava FPF ÚA)

Slovenská Akadémia vied

Id 1/0439/2008/10
Název Štrukturalistické versus postštrukturalistické interpretačné strategie
Řešitelé Univerzita Cyrila Metodeja v Banské Bystrici, SR; Mgr. Veronika Portešová

Legenda:

  • Id = číslo projektu, identifikační kód, kód projektu
  • Název = název projektu
  • Řešitelé = hlavní řešitel, spoluřešitel
  • Info = doplňujíci informace

Odkazy: