Děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, oznamuje, že dle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 5.10.2018 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě zahájeno habilitační řízení.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kandidát: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Pracoviště: Katedra historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)

Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D. (Katedra historie, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni)

Doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (Ústav historických věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice)

Oponenti:

Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. Mgr. Łubomír Batka, Dr. Theol. (Univerzita Komenského Bratislava)

prof. dr hab. Bogusław Czechowicz (Uniwersytet Opolski, PL)

______________________________