V souladu s vnitřními předpisy Slezské univerzity v Opavě, konkrétně "Pravidly systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Slezské univerzity v Opavě ze dne 25. srpna 2017", opírající se o standardy pro akreditace ve vysokém školství a nařízení vlády, probíhá na Filozoficko-přírodovědecké fakultě SU v Opavě hodnocení tvůrčí činnosti jednotlivých pracovišť.

Cílem hodnocení je:
  1. Celkové hodnocení koncepce činnosti pracovišt, včetně případných konkrétních doporučení koncepčních či organizačních změn
  2. Zhodnocení jednotlivých pracovníků z hlediska jejich produktivity, kvality pedagogické činnosti, úrovně mezinárodní spolupráce, přínosu pro pracoviště a perspektivnosti
Hodnocení se týká následujících oblastí:
  1. Koncepce činnosti pracovišť
  2. Výstupy vědecké a umělecké činnosti pracovišť
Vnitřní hodnocení tvůrčí činnosti se opírá zejména o:
  1. Výroční zprávy univerzity a součástí
  2. Sebehodnotící zprávu pracovišť
  3. Přehledy výsledků tvůrčí činnosti
  4. Odborné posouzení evaluační komisí – tvořena třemi nezávislými, mezinárodně uznávanými odborníky ze zahraničí, kterým je nápomocen tajemník znalý fungování ústavu
Zadání evaluace