Hodnocení vědy a výzkumu

realizuje každoročně Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, podle kterého je podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků poskytována za podmínky zveřejňování pravdivých a včasných informací příjemcem i poskytovatelem o prováděném výzkumu a vývoji a jeho výsledcích prostřednictvím Informačního systému vědy, experimentálního vývoje a inovací - IS VaVaI.

Rejstřík informací o výsledcích - RIV

je jednou z částí (datovou oblastí) IS VaVaI, ve které jsou shromažďovány informace o všech výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vzniklých řešením výzkumných aktivit podporovaných z veřejných prostředků i výzkumných aktivit, které z veřejných prostředků podporovány nejsou. Slouží pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o výsledcích výzkumu a vývoje.

Metodika hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (M17+)

je schválená vládou na jejím 107. zasedání dne 8. února 2017 a stanoví nové zásady hodnocení výzkumých organizací. Nový systém hodnocení je zaváděn postupně v letech 2017 - 2019. Od roku 2020 pak bude probíhat kompletní hodnocení v pětiletých cyklech.

Repozitář

Nástojem k vykazování vědecko-výzkumné činnosti do RIVu je Repozitář, který zároveň slouží k publikování odborných textů, jejich archivaci a ověřování originality. Systém rovněž umožňuje vkládání výsledků, jež se do RIVu nepřevádí. Evidence výsledků v Repozitáři tak pracovníkům umožňuje vznik přehledného portfolia v-v činnosti.