Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Pracoviště: Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Obor: Tvůrčí fotografie

Složení komise:

Prof. Mgr. Ing. Ľubomír Stacho (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovensko), předseda

Prof. Ing. Pavel Baňka (naposledy Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem)
Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Slovensko)
Doc. Mgr. Irena Armutidisová (Masarykova univerzita)
Doc. Mgr. Josef Moucha (Slezská univerzita v Opavě)

Inaugurační přednáška na téma Proměny společnosti na základě interpretace vybraných praktických závěrečných prací a projektů studentů Institutu tvůrčí fotografie se konala 18. 5. 2023 před členy VR FPF SU v zasedací místnosti děkanátu, Masarykova tř. 37 v Opavě. Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D. profesorem postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení. Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 6. 2. 2024.

________________________________

Doc. Mgr. Václav Podestát

Pracoviště: Institut tvůrčí fotografie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Obor: Tvůrčí fotografie

Složení komise:

Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (Vysoká škola muzických umení v Bratislave, Slovensko), předseda

Prof. Mgr. Ing. Ľubomír Stacho (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovensko)
Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c. (Slezská univerzita v Opavě)
Doc. Mgr. Irena Armutidisová (Masarykova univerzita)
Doc. Mgr. Josef Moucha (Slezská univerzita v Opavě)

Inaugurační přednáška na téma Americká subjektivně zaměřená dokumentární fotografie a autorská reflexe se konala 18. 5. 2023 před členy VR FPF SU v zasedací místnosti děkanátu, Masarykova tř. 37 v Opavě. Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. Mgr. Václava Podestáta profesorem postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení. Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 24. 10. 2023.

________________________________

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.

Pracoviště: Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha, pobočka Brno

Obor:  Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě), předsedkyně

Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Prof. dr hab. Paweł Jaworski (Uniwersystet Wrocławski, PL)

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita)

Inaugurační přednáška na téma Československo a židovští uprchlíci z Polska 1945 - 1948 se konala 13. 10. 2022 před členy VR FPF SU v zasedací místnosti děkanátu, Bezručovo nám. 13 v Opavě. Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PhDr. Jiřího Friedla, Ph.D., DSc. profesorem postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Rozhodnutím děkanky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě bylo 1. března 2023 z důvodu zániku akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny rozhodnuto o přerušení řízení ke jmenování profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny uchazeče doc. PhDr. Jiřího Friedla, Ph.D., DSc.

Dne 11. 5. 2023 bylo vydáno Usnesení děkanky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, o pokračování v řízení ke jmenování profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny uchazeče doc. PhDr. Jiřího Friedla, Ph.D., DSc.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 24. 10. 2023.

________________________________

Doc. RNDr. Emil Běták, DrSc.

Pracoviště: Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., Bratislava, Slovensko

Obor: Teoretická fyzika a astrofyzika

Řízení ke jmenování profesorem bylo 30.11.2019 zastaveno.

________________________________

Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Pracoviště: Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě), předseda

Prof. PaedDr. mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)

Prof. PhDr. Ivan Šedivý, Ph.D. (Filozofická fakulta UK Praha)

Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc)

Inaugurační přednáška na téma Prosazování a proměny konceptu tzv. socialistické kultury v letech 1945-1960 se konala 11.5.2017 před členy VR FPF SU v zasedací místnosti děkanátu, Bezručovo nám. 13 v Opavě.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PhDr. Jiřího Knapíka, Ph.D. profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení. Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 10.10.2017. Prezident republiky jmenoval doc. PhDr. Jiřího Knapíka, Ph.D. profesorem ke dni 14.6.2018.

________________________________

Prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

Pracoviště: Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě), předseda

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, SK)

Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (Fakulta veřejných politik SU v Opavě)

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

Inaugurační přednáška kandidáta na téma Perzekuce Čechů a československých občanů v Sovětském svazu v letech 1918-1939 se uskutečnila ve veřejné části zasedání Vědecké rady FPF SU dne 29.10.2015.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PhDr. Dušana Janáka, Ph.D. profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení. Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 19.4.2016. Prezident republiky jmenoval doc. PhDr. Dušana Janáka, Ph.D. profesorem ke dni 2.12.2016.

________________________________

Prof. Mgr. Vratislav Doubek, Dr.

Pracoviště: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. Miloš Havelka, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Inaugurační přednáška kandidáta na téma Politický realismus a ideál nové politiky ve střední Evropě se uskutečnila ve veřejné části zasedání

Vědecké rady FPF SU dne 27.3.2014.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. Mgr. Vratislava Doubka, Dr. profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 15.4.2014. Prezident republiky jmenoval doc. Mgr. Vratislava Doubka, Dr. profesorem dne 18.12.2014.

________________________________

Prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.

Pracoviště: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Inaugurační přednáška kandidáta na téma Šestkrát střední Evropa se uskutečnila ve veřejné části zasedání

Vědecké rady FPF SU dne 27.3.2014.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PhDr. Bořivoje Hnízda, Ph.D. profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 15.4.2014. Prezident republiky jmenoval doc. PhDr. Bořivoje Hnízda, Ph.D. profesorem dne 18.12.2014.

________________________________

Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.

Pracoviště: Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha

Obor: Teoretická fyzika a astrofyzika

Složení hodnotící komise:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc. (Slezská univerzita v Opavě)

Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. (Univerzita Karlova v Praze)

Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (Masarykova univezita Brno)

Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Inaugurační přednáška kandidáta na téma Akrece a urychlování hmoty v podmínkách silných gravitačních a magnetických polí ve vesmíru se uskutečnila ve veřejné části zasedání Vědecké rady FPF SU dne 20.3.2013.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. RNDr. Vladimíra Karase, DrSc. profesorem v oboru Teoretická fyzika a astrofyzika postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 14.5.2013. Prezident republiky jmenoval doc. RNDr. Vladimíra Karase, DrSc. profesorem dne 21.2.2014 s účinností od 1.3.2014.

________________________________

Prof. PaedDr. Jaroslav Mazůrek, CSc.

Pracoviště: Katolícka univerzita v Ružomberku, pracoviště Poprad, Slovensko

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Prof. PhDr. Karol Fremal, CSc. (Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, SK)

Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. (Ostravská univerzita v Ostravě)

Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Inaugurační přednáška kandidáta na téma Charakteristika historického vývoja baníctva na drahé kovy v stredoslovenskej banskej oblasti se uskutečnila ve veřejné části zasedání Vědecké rady FPF SU dne 20.3.2013.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PaedDr. Jaroslava Mazůrka, CSc. profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 14.5.2013. Prezident republiky jmenoval doc. PaedDr. Jaroslava Mazůrka, CSc. profesorem dne 21.2.2014 s účinností od 1.3.2014.

________________________________

Prof. PhDr. RSDr. František Hanzlík, CSc. 

Pracoviště: Univerzita obrany Brno

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)

Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova univerzita, Brno)

Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Inaugurační přednáška kandidáta na téma Tajné služby v zápase o politickou moc v letech 1945-1948 se uskutečnila ve veřejné části zasedání Vědecké rady FPF SU dne 1.3.2012.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PhDr. RSDr. Františka Hanzlíka, CSc. profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 9.10.2012. Prezident republiky jmenoval doc. PhDr. RSDr. Františka Hanzlíka, CSc. profesorem dne 11.6.2013.

________________________________

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Pracoviště: Slezská univerzita v Opavě

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Prof. PhDr. Vladimír Wolf (Trutnov)

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Řízení ke jmenování profesorem a veřejná profesorská přednáška kandidáta na téma Pokus o sjednocenou střední Evropu - projekt československo-polské konfederace v letech 1940-1943 se uskutečnila před Vědeckou radou FPF SU dne 13.1.2011.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr. profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 8.2.2011. Prezident republiky jmenoval doc. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr. profesorem dne 24.6.2011.

_______________________________________

Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Pracoviště: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Řízení ke jmenování profesorem a veřejná profesorská přednáška kandidáta na téma Politické strany v českých zemích po roce 1945 a jejich historiografická reflexe proběhla před Vědeckou radou FPF SU dne 8.4.2010.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PhDr. Jiřího Kociana, CSc. profesorem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 23.11.2010. Prezident republiky jmenoval doc. PhDr. Jiřího Kociana, CSc. profesorem dne 24.6.2011.

___________________________________

Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D.

Pracoviště: Univerzita Hradec Králové

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. zw. dr hab. Maciej Serwański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PL)

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Prof. PhDr. Vladimír Wolf (Trutnov)

Řízení ke jmenování profesorem a veřejná profesorská přednáška kandidáta na téma Centrum a periferie (jejich sepětí se stavovským politickým systémem) proběhla před Vědeckou radou FPF SU dne 11.11.2009.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PhDr. Radka Fukaly, Ph.D. profesorem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 23.11.2010. Prezident republiky jmenoval doc. PhDr. Radka Fukalu, Ph.D. profesorem dne 24.6.2011.

___________________________________

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Pracoviště: Slezská univerzita v Opavě

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. dr hab. Antoni Barciak (Uniwersytet Śląski w Katowicach, PL)

Řízení ke jmenování profesorem a veřejná profesorská přednáška kandidáta na téma Mezi tradicí a realitou: ženy ve slezské měšťanské společnosti raného novověku proběhla před Vědeckou radou FPF SU ve veřejné části jejího zasedání dne 11.11.2009.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PhDr. Ireny Korbelářové, Dr. profesorkou pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 23.2.2010. Prezident republiky jmenoval doc. PhDr. Irenu Korbelářovou, Dr. profesorkou dne 8.12.2010.

___________________________________

Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

Pracoviště: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. (Akademie věd, v.v.i., Praha)

Řízení ke jmenování profesorem a veřejná profesorská přednáška uchazeče na téma Výzkum společnosti v období tzv. normalizace na základě realizovaných projektů orální historieproběhla před Vědeckou radou FPF SU ve veřejné části jejího zasedání dne 18.6.2009.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PaedDr. et Mgr. Miroslava Vaňka, Ph.D. profesorem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 23.2.2010. Prezident republiky jmenoval doc. PaedDr. et Mgr. Miroslava Vaňka, Ph.D. profesorem dne 8.12.2010.

___________________________________

Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

Pracoviště: Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i., Praha

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (Univerzita Palackého Olomouc)

Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (Masarykova univerzita Brno)


Řízení ke jmenování profesorem a veřejná profesorská přednáška kandidáta doc. PhDr. Ivana Šedivého, CSc. na téma Osobnost T.G.Masaryka v meziválečném období: ke struktuře historického mýtu proběhla před Vědeckou radou FPF SU ve veřejné části jejího zasedání dne 25. 2. 2009.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PhDr. Ivana Šedivého, CSc. profesorem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 21. 4. 2009. Prezident republiky jmenoval doc. PhDr. Ivana Šedivého, CSc. profesorem dne 18.9.2009.

___________________________________

Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc.

Pracoviště: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Složení hodnotící komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. (Slovenská akademia vied, SK)

Prof. Dr. hab. Stanisław Senft (Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, PL)

Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)

Prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

Řízení ke jmenování profesorem a veřejná profesorská přednáška doc. PhDr. Mečislava Boráka, CSc. na téma Úskalí a smysl výzkumu obětí totalitních režimů se uskutečnilo před Vědeckou radou FPF SU dne 6.11.2008.

Vědecká rada FPF SU doporučila děkanovi, aby návrh na jmenování doc. PhDr. Mečislava Boráka, CSc. profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny postoupil rektorovi SU k dalšímu řízení.

Návrh na jmenování profesorem byl schválen Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 21.4.2009. Prezident republiky jmenoval doc. PhDr. Mečislava Boráka, CSc. profesorem dne 18.9.2009.