Klíčová aktivita 1: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků základní školy mezi stupni vzdělání

Popis klíčové aktivity: Tato klíčová aktivita nabízí 8 ucelených vzdělávacích modulů k podpoře klíčových kompetencí žáků ZŠ, přičemž 4 se realizují v rámci volného času na půdě školy a 4 jsou realizovány vždy individuálně v domácím prostředím dotčených žáků za přítomnosti jejich rodičů. Dále nabízí 2 kroužky pro žáky ZŠ k podpoře čtenářské a matematické gramotnosti,

Cílem je: Rozvíjet klíčové kompetence žáků, kteří jsou v daném školním roce v době realizace projektu mezi jednotlivými stupni vzdělání na základní škole a také rozvíjet jejich čtenářskou a matematickou gramotnost, díky které se efektivně rozvíjí strategie učení se, a následně formuje pozitivní vztah k procesům vzdělávání.

Obsah klíčové aktivity:

 • Doučování žáků 1. ročníků ZŠ na půdě školy prostřednictvím metodiky Začít spolu
 • Doučování žáků 1. ročníku ZŠ v rodině
 • Doučování žáků 5. ročníků ZŠ na půdě školy prostřednictvím metodiky Začít spolu
 • Doučování žáků 5. ročníku ZŠ v rodině
 • Doučování žáků 6. ročníků ZŠ na půdě školy
 • Doučování žáků 6. ročníku ZŠ v rodině
 • Doučování žáků 9. ročníků ZŠ na půdě školy
 • Doučování žáků 9. ročníku ZŠ v rodině

Kroužky - s délkou 1 školního roku (cyklicky):

 • Kroužek na škole na podporu čtenářské gramotnosti pro žáky 1. stupně ZŠ
 • Kroužek na škole na podporu matematické gramotnosti pro žáky 1. stupně ZŠ

Klíčová aktivita 2: Podpora školních poradenských pracovišť

Popis klíčové aktivity: Klíčová aktivita nabízí posílení členů týmu pracovníků školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga. Školní speciální pedagog bude působit na partnerských institucích s rozsahem interního úvazku. Tato klíčová aktivita počítá i se školním speciálním pedagogem, jeho činnost nebude spadat výhradně do jedné konkrétní školy, ale bude paralelně zasahovat do několika základních škol (tj. terénní charakter), jejichž žáci se účastní programů, které nabízí KA1.
Klíčová aktivita 2 počítá i s pozicí koordinátora školní inkluze, kterou bude zastávat jeden z dosavadních pedagogů dané školy. Cílem je, aby dosavadně sestavený pedagogický personál byl součástí probíhajících procesů inkluzivního vzdělávání dotčených žáků cílové skupiny.
První rok realizace klíčové aktivity bude na škole působit pouze školní speciální pedagog, druhý rok realizace projektu budou na škole společně působit školní speciální pedagog i koordinátor školní inkluze, třetí rok realizace projektu bude na škole působit už jenom koordinátor školní inkluze.

Cílem je: Prostřednictvím nových pozic na konkrétní škole v kontextu konkrétních žáků a pedagogů vytvářet pozitivní změny, které povedou k samostatnosti pedagogického personálu, k formování vnitřního inkluzivního sociálního (mezi žáky, mezi pedagogy, mezi pedagogy a žáky) i fyzického prostoru školy.

Klíčová aktivita 3: Podpora prostřednictvím školního asistenta

Popis klíčové aktivity: Klíčová aktivita 3 nabízí posílení pedagogického týmu o pozici školního asistenta. Školní asistent bude působit na partnerských institucích s rozsahem interního úvazku. Tato Klíčová aktivita počítá i se školním asistentem, jehož činnost nebude spadat výhradně do jedné konkrétní školy, ale bude zasahovat do několika škol (tj. terénní charakter), jejichž žáci se účastní programů, které nabízí KA1.

Cílem je: Prostřednictvím dané funkce poskytnout nepedagogickou individuální podporu s předpokladem efektivní koordinace vzdělávacích strategií, které vycházejí ze součinnosti s členy školního poradenského pracoviště, včetně se školním koordinátorem školní inkluze.

Klíčová aktivita 4: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, pracovníků sociálních služeb a rodiny ve vzdělání žáků základní školy

Popis klíčové aktivity: Klíčová aktivita 4 nabízí podporu vybraným cílovým skupinám prostřednictvím aktivní účasti na 3 tematicky koncipovaných workshopech. Účastníkům workshopů nabízí teoretické a praktické poznatky, dotýkající se řešené problematiky.

Obsah klíčové aktivity:

 • Workshop pro rodiče žáků k významu vzdělání
 • Workshop pro rodiče žáků a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení pro rozvoj vzájemné spolupráce
 • Workshop pro pedagogické pracovníky, sociální pracovníky a rodiče k podpoře vzájemné efektivní komunikace

Cílem je: Prostřednictvím uvedených činností rozvíjet efektivní komunikaci, následně spolupráci nutnou pro pozitivně laděné procesy vzdělávání v rodinném i ve školním prostředí, případně v prostředí volnočasových aktivit.

Klíčová aktivita 5: Modul rozvoje pedagogických pracovníků

Popis klíčové aktivity: Klíčová aktivita nabízí 5 ucelených modulů vzdělávacích akcí pro pedagogy škol a školských zařízení, které jsou tematicky odlišné, a všechny se dotýkají problematiky inkluzivního vzdělávání cílových skupin žáků základních škol. Dále nabízí 1 modul konzultačních setkání pro pedagogické pracovníky základních škol, 1 modul výměnných pobytů 4 pedagogů základních škol a 1 modul výměnných pobytů 4 ředitelů základních škol.

Obsah klíčové aktivity:

 • Modul pro pedagogické pracovníky pro aplikaci metodiky Začít spolu
 • Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s dětmi a žáky z prostředí sociální exkluze a dětmi a žáky z odlišného kulturního zázemí
 • Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s heterogenitou třídy
 • Modul pro pedagogické pracovníky k aplikaci podpůrných opatření jako nástroje inkluzivního vzdělávání
 • Modul pro pedagogické pracovníky k tématu sociální rovnosti a spravedlnosti
 • Modul konzultačních setkání pro pedagogické pracovníky ZŠ
 • Modul výměnných pobytů 4 pedagogů ZŠ
 • Modul výměnných pobytů 4 ředitelů ZŠ

Cílem je: garantovat rozvoj odborných pedagogických kompetencí pro práci s žáky cílové skupiny, která by měla být zohledněna v rámci aplikace optimálních vzdělávacích strategií.

Klíčová aktivita 6: Řízení projektu

Popis klíčové aktivity:
Odborný tým:

 • Odborný garant projektu - koordinace a řízení všech aktivit projektu, odborná garance
 • Garanti klíčových aktivit - realizace klíčových aktivit, odborná garance všech kurzů,
 • Odborný konzultant -odborná a metodická supervize klíčových aktivit

Další členové odborného týmu:

 • Školní speciální pedagogové
 • Školní asistenti
 • Koordinátoři školní inkluze
 • Lektoři KA – vedení programů programy KA 1,
 • Lektoři KA 4, KA 5 - kurzy a workshopy KA 4 a KA 5,
 • Mentoři evaluačních procesů - zajištění interní i externí evaluace vstupů, průběhů a výstupů všech KA
 • ICT specialista - podpora Klíčových aktivit - prostředí moodle, audiovizuální materiály, šablony školících a metodických materiálů

Administrativní tým:

 • Finanční manažer -personalistika, finanční řízení, výběrová řízení
 • Věcný manažeři - monitorování a koordinace po věcné stránce (návaznost na monitorovací indikátory a žádost, komunikace s MŠMT)
 • Referenti - výkaznictví, administrativa, publicita

Projektový tým na pravidelných poradách projednává postup realizace projektu a kontroluje plnění aktivit z hlediska obsahu, věcnosti a návaznosti na indikátory a projektovou žádost. Pro podporu realizačního týmu byl vytvořen SharePoint s materiály projektu. Pro podporu odborného týmu a cílové skupiny bude vytvořen kurz v prostředí moodle, kde budou dostupné všechny učební a metodické materiály. Spolupráce se zapojenými ZŠ je ošetřena formou vzájemné smlouvy. V rámci zvýšení efektivity projektu bude na závěr realizována konference.

Cílem je: efektivně ve vztahu k obsahům jednotlivých KA a jejich cílům finančně hospodárně koordinovat všechny procesy řízení.

Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239