Výzkumné centrum pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě,

Slezské univerzity v Opavě

 pod záštitou rektora univerzity doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D.

 

pořádá 

 

 mezinárodní odbornou a vědeckou konferenci

zaměřenou na společné kvalitní a inkluzivně orientované základní vzdělávání

 

s názvem

 

rodina, škola a přátelé na cestě ke společnému

kvalitnímu vzdělávání

 

která se uskuteční

dne 11. dubna 2019

 

v prostorách Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě

Bezručovo náměstí 885/14, Opava.


Mezinárodní odborná a vědecká konference je realizována v rámci řešení rozvojového projektu
s názvem: „Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí,reg. č.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239. Je určena profesionálům, pracovníkům a expertům ve
školství, odborníkům z různých relevantních profesí, rodičům žáků a široké veřejnosti zapojující se
 do věci školního vzdělávání. V odpolední části svého jednání se konferenční jednání rozdělí do níže
uvedených tematických sekcí:
 
Sekce 1: KLÍČOVÉ PODPŮRNÉ CESTY VE SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ více
 

Sekce 2: SOCIÁLNÍ A SPOLEČENSKÉ PODPŮRNÉ CESTY VE SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ více


Sekce 3: SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PODPŮRNÉ CESTY VE SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ více

Sekce 4: SOCIÁLNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ CESTY V REZIDENCIÁLNÍM SPOLEČNÉM ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Sekce 5: SOCIÁLNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PODPŮRNÉ CESTY V ZÁKLADNÍM UMĚLECKÉM SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ více

Sekce 6: KLÍČOVÉ PODPŮRNÉ CESTY V SYSTÉMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
víceÚčast na konferenci je možná pasivní, aktivní či aktivní se zveřejněním příspěvku v konferenčním sborníku.

Účastníci s aktivním vystoupením obdrží certifikát a sborník v elektronické podobě.Organizační pokyny
Podrobný program konference bude zveřejněn 14 dní před jejím zahájením na webových
stránkách http://www.slu.cz/fvp/cz/inkluzekonference a na hlavním webovém rozhraní
Fakulty veřejných politik v Opavě http://www.slu.cz/fvp
Tištěný program obdrží účastníci konference při prezenci.

Časový harmonogram programu konference
Prezence účastníků:      
9.00 – 10.00 hod.                                 

Zahájení konference:    10.00 hod. zahájení, úvodní slovo

                                     10.30 – 12.30 hod. jednání v plénu

                                     12.30 – 13.00 hod. přestávka

                                     13.00 – 15.30 hod. jednání v sekcích

Místo konání:
                    Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě,

                                            Bezručovo nám.  885/14, 746 01 Opava

Konferenční jazyky:            čeština, slovenština, polština, angličtina
Konferenční poplatek:
       bez poplatku, jedná se o výstup projektu ESF OP VVV


Registrace účastníků
Přihlašování na konferenci probíhá elektronicky ZDE.

Termín pro uzávěrku přihlášek je 5. dubna 2019.
Případné další informace Vám ráda poskytne administrátorka konference:
Bc. Zlatuše Krpcová
Telefon: +420 553 684 173               
e-mail: zlatuse.krpcova@fvp.slu.cz

Těšíme se na Vaši účast!
Pokyny pro aktivně vystupující
naleznete ZDE.

Hlavní přednášející
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
PhDr. Jana Zapletalová
Národní ústav pro vzdělávání, Praha
Albert Gwendolyn
Občanské sdružení ROMEA
Bc. Martina Horváthová
Úřad Vlády České republiky, místopředsedkyně Rady Vlády ČR
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Výzkumné centrum pro sociální začleňování
Úřad Vlády ČR, člen Rady Vlády ČR, předseda Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů
PhDr. Hana Slaná
ředitelka Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce


Garanti konference
Garanci celé organizované mezinárodní odborné a vědecké konference ponese
Výzkumné centrum pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě a jeho profesně i odborně zkušení, v řadách odborné i akademické veřejnosti

uznávaní akademičtí pracovníci se zkušenostmi školské terénní praxe:

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
odborný garant projektu
prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
garant pro otázky sociální inkluze
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
garantka pro otázky školské inkluze

Zahraniční partneři konference
Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove,
Slovensko, koordinátorka za partnerskou instituci: doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.

Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Resocjalizacyjnej, Uniwersytet
Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Polsko
koordinátorka za partnerskou instituci: dr Anna Banasiak

Zaklad Pedagogiki Specjalnej, Wydzial Nauk Spolecznych, Uniwersytet Opolski, Polsko,
koordinátorka za partnerskou instituci: dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO

Wydzial Nauk Spolecznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Polsko,
koordinátorka za partnerskou instituci: dr hab. Beata M. Nowak, prof. SGGW


Výbor mezinárodní odborné a vědecké konference
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. 
předseda 

prof. PhD. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. 
dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD
dr hab. Beata Marie Nowak, prof. SGGW
dr hab. Irena Mudrecka, prof. UO
dr hab. Daniel Kukla, prof. UJD
doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD.
doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
doc. PaedDr. Ivana Rochovská, Ph.D.
doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová Ph.D.
RNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Mgr. Tatiana Göbelová, Ph.D.
dr Anna Banasiak
dr. Joana Janik-Komar
dr Ewelina Konieczna


Organizační výbor konference
Mgr. Ludmila Tesařová
Ing. Bc. Josef Vícha
Bc. Zlatuše Krpcová
Jana Tamfalová


Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239