Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s heterogenitou třídy

  • Petr Korviny
  • 30.10.2017

Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s heterogenitou třídy byl svými konkrétními tématy zaměřen na edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho dílčí části se týkaly edukace žáků s poruchami autistického spektra (PAS), žáků s problémovým chováním, a strategie speciálně-pedagogických terapií a terapeutických metod. Kurzu se zúčastnili učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ a asistenti pedagoga v celkovém počtu 27 účastníků.

Podstatou modulu, který byl rozdělen na prezenční a distanční část bylo seznámení se strategiemi a intervenčními aktivitami, které můžeme v inkluzivním školství využít pro žáky s PAS a také pro žáky s jinými funkčními poruchami a problémovým chováním. Ve druhé části se učitelé a asistenti dozvěděli bližší informaci o využívání terapií v běžném školství a také o specifické metodě Konceptu Snoezelen. Modul vedli společně PhDr. Petr Adamus, Ph.D. a Mgr. Kateřina Janků, Ph.D., kteří se ve svých profesních činnostech věnují výuce speciálně-pedagogických intervencí studentů, včetně teorie i praktických ukázek dané problematiky.

Prezenční výuka byla v průběhu dne vedena také k diskuzi, která se množstvím konkrétních otázek týkala průběhu, procesu a problémům inkluzivního vzdělávání v běžných základních školách. Následně byly představeny pilíře dalších materiálů, které účastníci obdrželi elektronickou formou a jsou předpokladem dalšího vzdělávání. Kurz se setkal s kladným ohlasem zúčastněných.