• Yvona Mladá
 • cev
 • 30.11.2018
 • Fakulta veřejných politik v Opavě
 • Staženo dne 06.12.2018

Workshop "PROCES REALIZACE CHYTRÝCH MĚST STRATEGIÍ SMART"

Z projektu "Postoje obyvatel Moravskoslezského kraje na využití internetu věcí za účelem rozvoje koncepce chytrých měst"
 • Petr Korviny
 • cev
 • 30.10.2017
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s heterogenitou třídy

Modul pro pedagogické pracovníky pro práci s heterogenitou třídy byl svými konkrétními tématy zaměřen na edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jeho dílčí části se týkaly edukace žáků s poruchami autistického spektra (PAS), žáků s problémovým chováním, a strategie speciálně-pedagogických terapií a terapeutických metod. Kurzu se zúčastnili učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ a asistenti pedagoga v celkovém počtu 27 účastníků.

Podstatou modulu, který byl rozdělen na prezenční a distanční část bylo seznámení se strategiemi a intervenčními aktivitami, které můžeme v inkluzivním školství využít pro žáky s PAS a také pro žáky s jinými funkčními poruchami a problémovým chováním. Ve druhé části se učitelé a asistenti dozvěděli bližší informaci o využívání terapií v běžném školství a také o specifické metodě Konceptu Snoezelen. Modul vedli společně PhDr. Petr Adamus, Ph.D. a Mgr. Kateřina Janků, Ph.D., kteří se ve svých profesních činnostech věnují výuce speciálně-pedagogických intervencí studentů, včetně teorie i praktických ukázek dané problematiky.

Prezenční výuka byla v průběhu dne vedena také k diskuzi, která se množstvím konkrétních otázek týkala průběhu, procesu a problémům inkluzivního vzdělávání v běžných základních školách. Následně byly představeny pilíře dalších materiálů, které účastníci obdrželi elektronickou formou a jsou předpokladem dalšího vzdělávání. Kurz se setkal s kladným ohlasem zúčastněných. • Petr Korviny
 • cev
 • 23.10.2017
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Aplikace podpůrných opatření jako nástroj inkluzivního vzdělávání

Ve středu 18. 10. 2017  se uskutečnil pro 16 zájemců z řad pedagogů Kurz pro pedagogické pracovníky k aplikaci podpůrných opatření jako nástroje inkluzivního vzdělávání. Akce byla organizována v rámci projektu „Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí“ (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239), jehož řešitelem je Slezská univerzita v Opavě. Odbornou garantkou kurzu je doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., která zároveň kurz lektoruje spolu s Mgr. Vladimírou Vankovou.

Kurz probíhal metodou blended learningu (b - learning) založenou na kombinaci standardní prezenční formy výuky s výukou prostřednictvím internetu. Obsahově byl zaměřen na rozvoj specifických znalostí a dovedností, reflektující požadavky inkluzivního vzdělávání. V průběhu kurzu byla věnována pozornost strategickým dokumentům vzdělávací politiky s důrazem na principy a podmínky inkluzivního vzdělávání a vybraným aspektům pedagogické intervence v rámci podpůrných opatření 1. stupně. Účastníci živě diskutovali ožehavá témata inkluzivního vzdělávaní z pohledu pedagogické praxe. Prezentovali zejména své aktuální zkušenosti odrážející změny, které přinesla novela školského zákona a které kladou zvýšené nároky především na didaktické a diagnostické kompetence pedagogů. Dalšími probíranými tématy byly oblasti spolupráce s rodiči, kompetence speciálního pedagoga ve školním poradenském týmu ad. Účastníci kurzu akceptují potřebu maximálního využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti, zároveň však zdůrazňují  zodpovědný přístup při aplikaci podpůrných opatření. Inkluzivní vzdělávání nelze uskutečňovat bez funkčně nastavených poradenských systémů a mechanismů financování.

Autor: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., odborný garant • Petr Korviny
 • cev
 • 03.02.2017
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Tým odborníků z FVP se pouští do boje se školní neúspěšností na ZŠ

Docent Kaleja s týmem spolupracovníků v letech 2014 a 2015 provedl sociologický monitoring edukace v České republice, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 • Petr Korviny
 • cev
 • 19.01.2017
 • Fakulta veřejných politik v Opavě

Senioři mohou využívat MHD v Opavě zdarma!

Od prvního dne letošního roku mohou senioři starší 70 let jezdit hromadnou dopravou v Opavě zdarma. K tomuto vstřícnému kroku se rozhodli zastupitelé města Opavy. Ptáte se, co má s touto změnou společné Centrum empirických výzkumů? Právě pracovníci CEV uskutečnili pro opavský dopravní podnik průzkum mezi cestujícími staršími 70 let. Tento průzkum se zaměřoval na chování cestujících. Zejména pak na to, jak často cestují, jakým způsobem za užívání MHD platí či jak jsou s úrovní přepravy spokojeni.

Tento průzkum byl naprosto zásadním materiálem nejen pro dopravní podnik, ale také pro samotné zastupitele. Díky získaným datům umožnil spočítat, jak nákladné bude zavedení této změny, což byla velmi podstatná informace nejen pro dopravní podnik samotný, ale zejména pro vedení města.

„Propojení města a univerzity je zcela nepochybně velmi přínosné. Centrum empirických výzkumů je mimo jiné k realizaci podobných zakázek pro samosprávu určeno. Provedení dotazování je vždy malým dobrodružstvím a má celou řadu přínosů. Nejen pokud jde o získání potřebných dat, ale vzhledem k zapojení studentů do výzkumu, je i dobrou příležitostí pro praxi studentů naší fakulty“ dodává Michal Kuděla, který výzkum pro dopravní podnik zpracovával.

Další články k tématu: