Aplikace podpůrných opatření jako nástroj inkluzivního vzdělávání

  • Petr Korviny
  • 23.10.2017

Ve středu 18. 10. 2017  se uskutečnil pro 16 zájemců z řad pedagogů Kurz pro pedagogické pracovníky k aplikaci podpůrných opatření jako nástroje inkluzivního vzdělávání. Akce byla organizována v rámci projektu „Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí“ (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239), jehož řešitelem je Slezská univerzita v Opavě. Odbornou garantkou kurzu je doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., která zároveň kurz lektoruje spolu s Mgr. Vladimírou Vankovou.

Kurz probíhal metodou blended learningu (b - learning) založenou na kombinaci standardní prezenční formy výuky s výukou prostřednictvím internetu. Obsahově byl zaměřen na rozvoj specifických znalostí a dovedností, reflektující požadavky inkluzivního vzdělávání. V průběhu kurzu byla věnována pozornost strategickým dokumentům vzdělávací politiky s důrazem na principy a podmínky inkluzivního vzdělávání a vybraným aspektům pedagogické intervence v rámci podpůrných opatření 1. stupně. Účastníci živě diskutovali ožehavá témata inkluzivního vzdělávaní z pohledu pedagogické praxe. Prezentovali zejména své aktuální zkušenosti odrážející změny, které přinesla novela školského zákona a které kladou zvýšené nároky především na didaktické a diagnostické kompetence pedagogů. Dalšími probíranými tématy byly oblasti spolupráce s rodiči, kompetence speciálního pedagoga ve školním poradenském týmu ad. Účastníci kurzu akceptují potřebu maximálního využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti, zároveň však zdůrazňují  zodpovědný přístup při aplikaci podpůrných opatření. Inkluzivní vzdělávání nelze uskutečňovat bez funkčně nastavených poradenských systémů a mechanismů financování.

Autor: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D., odborný garant