Získali jsme akreditaci pro nový studijní program Speciální pedagogika

  • Viktorie Kovářová
  • 10.07.2020
V minulém týdnu byla Fakultě veřejných politik v Opavě Národním akreditačním ústavem udělena akreditace pro nový tříletý bakalářský studijní program Speciální pedagogika. Výuka bude zahájena již v akademickém roce 2020/2021 a probíhat bude v prezenční i kombinované formě.

Termín pro podání přihlášek: 31. 8. 2020

Začátek studia (akademického roku 2020/2021): 21. 9. 2020

Přihláškyhttps://is.slu.cz/prihlaska/

Cíl studia

Cílem studijního programu je připravit odborníky v oboru speciální pedagogika k aplikaci kontaktních vzdělávacích a aktivizačních činností zaměřených na osoby s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální s důrazem na prevenci sekundárních důsledků. V rámci studia si studenti osvojí schopnost řešit speciálně pedagogické problémy na základě rámcového zadání, a to zejména praktickou aplikací teoretických znalostí speciálně pedagogických konceptů a metod. Studenti získávají způsobilosti samostatně nabývat další odborné znalosti a dovednosti nejen v rámci samostudia teoretických poznatků oboru, ale rovněž na základě evaluace/autoevaluace praktických zkušeností. V oblasti intervence bude věnována pozornost speciálně pedagogické diagnostice a poradenství. Zvláštní důraz je kladen na zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložených nezbytnými teoretickými znalostmi.


Místo konání výuky

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Podmínky pro přijetí

Podmínkou je vykonání vlastní písemné zkoušky - testu zahrnující otázky v rozsahu středoškolského učiva a otázky zaměřené na zjištění všeobecných studijních předpokladů

-    Přihláška ke studiu se podává v elektronické podobě prostřednictvím e-přihlášky v informačním systému studijní agendy.

-    Výše poplatku za přijímací řízení je stanovena na 500,- Kč za podanou přihlášku.

-    Administrativní poplatek za přijímací řízení je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně v termínu do 31. 8. 2020

-    Požadovanou přílohou e-přihlášky pro bakalářský profesně zaměřený studijní program Speciální pedagogika, kterou dokládají až uchazeči přijati ke studiu u zápisu do 1. ročníku, je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.


Co se naučím?

- na základní úrovni vysvětlit pojmy obecné pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie včetně vybraných pojmů medicínských oborů, 

- na základní úrovni popsat biologické podmíněnosti a sociální determinace v širším kontextu vývoje a formování osobnosti člověka,

- vyjmenovat klíčové koncepční dokumenty a legislativní předpisy garantující proces školské a sociální integrace osob s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální,

- popsat symptomy postižení v kontextu pedagogické a sociální komunikace,

- prakticky použít komunikační strategie a přístupy v kontextu pedagogické a sociální komunikace,

- aplikovat v praxi procesní schémata poradenských služeb v rámci příslušných rezortů,

- realizovat proces orientační speciálně pedagogické diagnostiky za účelem optimalizace komplexního rozvoje osob s postižením v oblasti fyzické, psychické a sociální,

- navrhnout základní konstrukci podmínek inkluzivního vzdělávání,

- vyhledat vhodné informační zdroje za účelem uplatnění modifikovaných metod a forem při práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na pozici asistenta pedagoga,

- připravit a odborně vést speciálněpedagogické výcvikové, preventivní, vzdělávací a aktivizační programy osobnostního rozvoje osob s postižením v oblasti fyzické, psychické nebo sociální,

- použít poznatky z jiných oborů v mnohostranné speciálně pedagogické intervenční činnosti k popisu, analýze, interpretaci a zhodnocení typických speciálněpedagogických jevů a situací,

- přiměřeně reflektovat speciální potřeby osob s postižením a znevýhodněním v oblasti fyzické, psychické a sociální,

- modifikovat přístupy za účelem odstranění demotivujících vlivů a faktorů procesu učení.


Kde se uplatním?

Absolventi se mohou uplatnit např. jako asistenti pedagoga nebo osobní asistenti ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, základních školách, jako speciální pedagogové v mateřských školách, asistenti pedagoga v mateřských školách, v zařízeních sociálních služeb, vychovatelé ve speciálních školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, domovech pro osoby se zdravotním postižením, neziskových organizacích apod.

Garant studia: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.Příprava akreditace studijního programu byla realizována v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238