Pravidla

k ustavení emeritního profesora na Slezské univerzitě v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě

(Schválena ve Vědecké radě FPF SU dne 19. 6. 2008)


1. Čestné ocenění emeritní profesor na Slezské univerzitě v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě (dále jen FPF) je navrhováno z přesvědčení, že přední pracovníci FPF představují nejdůležitější článek kontinuity vědecké i vzdělávací činnosti této instituce, a jako takovým jim nesporně náleží i zvláštní forma ocenění.

 

2. Emeritním profesorem se může stát pouze osobnost s titulem univerzitní profesor, která z FPF odešla do důchodu (není tedy již na FPF v pracovním poměru) a na FPF před tímto odchodem působila nejméně pět let.

 

3. Návrh spolu se souhlasným vyjádřením na přiznání titulu emeritní profesor podává vždy vedoucí ústavu, resp. institutu, kde navrhovaný působil. Návrh je podáván děkanovi FPF, který jej projedná ve Vědecké radě FPF. Jestliže Vědecká rada vyjádří svůj souhlas ve veřejném hlasování, děkan emeritního profesora
jmenuje do jednoho měsíce.

 

4. Emeritní profesor je oprávněn:

  a) používat všech zařízení fakulty zabezpečující podmínky k vědecké práci,

  b) prostřednictvím příslušného ústavu, resp. institutu, vypsat pro studenty výběrové přednášky či semináře hodnocené kreditem C (bez kreditového ohodnocení),

  c) odpovídajícím způsobem mít zabezpečenou možnost pokračování v činnosti na příslušném ústavu, resp. institutu,

  d) za stejným podmínek jako pracovníci FPF se účastnit konferencí, kolokvií a dalších akcí pořádaných na FPF.

   

  5. Ocenění emeritní profesor FPF je čestné a nevyplývá z něho žádné finanční plnění ze strany FPF, ocenění je doživotní.

   

  6. Tato pravidla nabývají platnosti po schválení Vědeckou radou FPF a jejich vyhlášením děkanem FPF.

   

  Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., v.r.

  V Opavě dne 9. 7. 2008