Vědecko-výzkumné projekty 2010

Výzkumné záměry "MSM" (MŠMT)

Identifikační kód
Název Řešitel Pracoviště
MSM4781305903 (2005-2009, prodlouženo 2010-2011) Relativistická a částicová fyzika a její astrofyzikální aplikace Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. ÚF
MSM4781305905 (2007-2011) Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. ÚHV

Centra základního výzkumu "LC" (MŠMT)

Identifikační kód
Název projektu
Hlavní řešitel
Spoluřešitel za FPF SU
Pracoviště
LC06014 (2006-2010), pokračující Centrum teoretické astrofyziky Astronomický ústav AV ČR, Praha Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. ÚF
LC07050 (2007-2011), pokračující Centrum experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky Ústav jaderné fyziky AV ČR, Praha Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc. ÚF

Projekty GA ČR (Grantová agentura ČR)

Číslo projektu Název projektu Řešitel Pracoviště
projekty pokračující
402/08/0022 Nejnovější inteligentní metodologie pro modelování a predikci ekonomických časových řad Prof. Ing. Dušan Marček, CSc. ÚI
201/09/P075 Membránové systémy a jejich aplikace RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D. ÚI
408/09/0122 Dějepis umění v českém Slezsku od počátků do roku 1970 Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. ÚHV
404/09/0127 Řád servitů a rekatolizační romance sebeprezentace církevního řádu v habsburské monarchii (1610-1790) Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. ÚHV
projekty nové
P405/10/0152 Ideální panovník českého středověku Mgr. Robert Antonín, Ph.D. ÚHV
P405/10/0897 Žena ve slezské měšťanské společnosti pozdně barokního období Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. ÚHV
P409/10/P180 Kultura a společnost v českém Slezsku v letech 1780-1848 Ing. PhDr. Jaromír Olšovský, Ph.D. ÚHV
P209/10/P190 Mimo-ekvatoriální orbity v blízkosti kompaktních objektů RNDr. Jiří Kovář, Ph.D. ÚF
projekty - spoluřešitel FPF (S)
projekty pokračující
409/09/0326 Volný čas v českých zemích 1957-1967, S Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. ÚHV
205/09/H033 Obecná relativita a její aplikace v astrofyzice a kosmologii, S Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. ÚF
202/09/0772 Aktuální problémy gravitace, obecné relativity a relativistické astrofyziky, S Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. ÚF
404/09/H020 Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií, S Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. ÚA

S = spoluřešitel

Ministerstvo kultury ČR "DC"

Kód projektu Program Název projektu Hlavní řešitel Spoluřešitel za FPF
DC08P02OUK009 (2008-2010) Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů (DC) Ověření možností hubení hmyzu poškozujícího knihovní a muzejní sbírky s využitím víceúčelové vakuové komory a bezkyslíkového boxu Národní knihovna ČR Mgr. Antonín Šimčík (ÚHV)

Slovenská akadémia vied

Program/kód projektu Název projektu Hlavní řešitel Spoluřešitel za FPF
Slovenská VEGA/1/0439/2008/10 Štrukturalistické versus postštrukturalistické interpretačné strategie Univerzita Cytrila Metodeja v Banské Bystrici, SR Mgr. Veronika Portešová (ÚCJ)