Doktorský studijní program Informatika (P1801) - obecné informace o studiu [CZ]

Obecné informace CZ

Studijní program:

P1801 Informatika

Studijní obor:

Autonomní systémy (platnost akreditace do 31.12.2024)

Adresa pracoviště zabezpečujícího studium:

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav informatiky

Bezručovo nám. 1150/13

Tel: 553 684 368

Fax: 553 684 370

E-mail: hana.cerninova (at) fpf.slu.cz

Cíl studia:

Cílem doktorského studia informatiky ve studijním oboru autonomní systémy je příprava odborníků, specializovaných na výzkum resp. řešení odborných problémů vynořujících se  v některých oblastech současné pokročilé informatiky a robotizace, schopných vědecky pracovat na úrovni mezinárodních standardů.

Problémy, se kterými se budou doktorandi po dobu studia seznamovat a které budou řešit, jsou orientovány z velké části na poznání a konstrukci výpočetních systémů prokazujících vysokou míru autonomnosti, racionálnosti a efektivnosti jejich (sou)činností v rozsáhlých, složitých a dynamicky proměnných datových nebo fyzikálních prostředích. Spadají tedy do oblastí zkoumaných, ve spojitosti s problematikou znalostních systémů a znalostního inženýrství, resp. do oblasti autonomních agentů, systémů sestávajících z více autonomních a případně i kooperujících a komunikujících agentů, v pokročilé robotizaci a při výzkumu informatických problémů kolektivní robotiky.

Profil absolventa:

Absolvent doktorského studia informatiky se uplatní jako vědecko-výzkumný nebo pedagogický pracovník na vysokých školách univerzitního nebo technického směru, jako vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník v jiných organizacích, firmách zabývajících se pokročilou informatikou nebo informatizací, organizacích využívajících informatiku a informatizaci na nadstandardní úrovni, vyžadující vysoce kvalifikovaný a samostatný přístup k řešení problémů, resp. sestavování a vedení kolektivů určených k řešení takových problémů.

Vzdělání získané absolvováním navrhovaného doktorského studia může absolvent uplatnit především:

- v softwarových firmách majících vlastní vývojová oddělení zaměřená tématicky na pokročilou nebo alternativní informatizaci, automatizaci a/nebo robotizaci, především jako profesionální vedoucí vývojových týmů v těchto odděleních,

- v tématicky přiměřených resortních výzkumných ústavech a ústavech AV ČR, zabývajících se výzkumem v oblastech pokročilé nebo alternativní informatiky, automatizace a robotizace

-  v akademickém výzkumu vhodného zaměření na problematiku pokročilé a/nebo alternativní informatizace, automatizace a robotizace na institucích univerzitního typu.

Organizace studia:

Studium je organizováno v prezenční a kombinované formě.

Předpokladem pro přijetí uchazeče na doktorského studium autonomních systémů, je státní magisterská zkouška z informatiky a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Nevyhnutelným předpokladem pro přijetí uchazeče je i jeho znalost běžné i odborné angličtiny.

Standardní doba doktorského studia je 3 roky, v kombinované formě je doba studia 5 let. Interní doktorandi obdrží stipendium podle platných předpisů.

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Individuální studijní program sestavuje školitel ve spolupráci se studentem a schvaluje ho oborová rada doktorského studia.

Studium je ukončeno složením státní doktorské zkoušky a obhajobou doktorské disertační práce před oborovou komisí. Státní doktorskou zkoušku a obhajobu lze konat až po složení všech dílčích zkoušek. Státní doktorská zkouška se uskutečňuje jako vědecká rozprava s doktorandem a zahrnuje tři předměty individuálního studijního programu.

Individuální studijní plán:

Individuální studijní plán obsahuje:

a) téma disertační práce,

b) předměty,

c) seznam jiných povinností a doporučení pro jednotlivé roky studia (publikace, aktivní účast na odborných a/nebo vědeckých akcích apod.),

d) průběžnou kontrolu stavu rozpracovanosti  disertační práce.

Studijní program zahrnuje alespoň 5 odborných předmětů studia, z nichž student skládá zkoušky v 1. a 2. roce prezenčního a 1.-3. roce kombinovaného studia. Student si zapisuje povinně předmět Autonomní systémy a v každém semestru seminář z teoretické informatiky. Alespoň čtyři předměty jsou fakultativní – jejich obsah tvoří jádro speciální přípravy pro řešení tématu disertace. Dále je ve studijním programu zařazena zkouška z anglického jazyka.

Povinné předměty:

Autonomní systémy Zk
Seminář [1] 1, 2, 3 Z
Odborná angličtina Zk

Fakultativní předměty [2]:

Formální jazyky, generativní systémy a automaty Zk
Teorie a aplikace umělých neuronových sítí Zk
Metody získávání znalostí a strojového učení Zk
Analýza obrazu a počítačové vidění v autonomních systémech Zk
Znalostní management Zk
Teorie fuzzy aproximace Zk
Nová výpočetní média pro autonomní systémy Zk
Logika a logické programování Zk
Teorie vyčíslitelnosti a složitosti Zk
Grafy a grafové algoritmy Zk
Paralelní implementace autonomních systémů Zk

Vzhledem k předpokladu, že uchazeči o doktorské studium Autonomních systémů budou absolventi různých vysokých škol různých studijních programů informatiky, mohou si v rámci svého doktorského studia zapsat i některé z předmětů magisterského bloku informatiky na FPF SU.

Doktorand v prezenční formě studia se rovněž podílí na pedagogické činnosti na ústavu a to v rozsahu do 4 výukových hodin týdně.

Vědecký program zahrnuje návrh řešení tématu disertační práce, postup výzkumné práce studenta na školícím pracovišti, případně plán studijních pobytů na kooperujících tuzemských i zahraničních pracovištích. V průběhu studia doktorand prezentuje výsledky své výzkumné práce jak na vědeckých konferencích, tak i v časopiseckých a sborníkových publikacích.

Obsah, rozsah a forma státní doktorské zkoušky:

Státní doktorská zkouška se uskutečňuje jako vědecká rozprava s doktorandem a zahrnuje tři předměty individuálního studijního programu, jež jsou voleny tak, aby navazovaly na téma disertační práce a zkoušky, které doktorand v rámci studia absolvoval. Rozsah jednotlivých předmětů určují okruhy ke státní zkoušce a podrobněji sylaby jednotlivých předmětů. Při zkoušce uchazeč prokazuje orientaci v teoretické informatice, umělé inteligenci a v problematice agentů a multiagentových systémů.[1] Seminář probíhá po celou dobu studia a zápočet je třeba získat po každém semestru.

[2] Po dohodě se školitelem si studenti zapíší alespoň čtyři předměty z uvedeného seznamu fakultativních předmětů. Rozsah studia je stanoven individuálně po dohodě se školitelem. Každý předmět je zakončen komisionální zkouškou.