Doktorský studijní program Fyzika (čtyřletá) (P1703) - obecné informace o studiu [CZ]

Obecné informace CZ

Studijní program:

P1703 Fyzika (čtyřletá)

Studijní obor:

Teoretická fyzika a astrofyzika (platnost akreditace do 31.12.2019)

Adresa pracoviště zabezpečující studium:

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Masarykova tř. 343/37

746 01  Opava

Tel: 553 684 286

Fax: 553 714 968

E-mail: info (at) physics.slu.cz

Podrobné informace o studiu:

Studium je organizováno v prezenční a kombinované formě. Studentem doktorského studia se může stát absolvent vysokoškolského magisterského studia fyziky nebo příbuzného oboru. Přijímací zkouška má prokázat odborné znalosti, předpoklady uchazeče pro samostatnou vědeckou práci a ověřit jeho znalosti anglického jazka. Při prověřování odborných znalostí musí uchazeč prokázat znalosti základního kurzu fyziky, teoretické mechaniky, elektrodynamiky, speciální teorie relativity, kvantové fyziky a základů metematické analýzy a algebry. V rámci přijímací zkoušky uchazeč rovněž prokazuje základní znalosti v oblasti teoretické fyziky, do níž spadá téma jeho disertační práce. Téma práce bude spadat do jedné ze tří oblastí teoretické fyziky:

- relativistická fyzika a astrofyzika,

- teoretická nukleární a subnukleární fyzika,

- kvantová teorie systémů mnoha částic.

V úvahu přicházejí i témata zabývající se asrofyzikálními aplikacemi nukleární a subnukleární fyziky či kvantové teorie systémů mnoha části (molekul).

Standardní doba studia je čtyři roky. U doktorandů, kteří budou studovat při zaměstnání, se předpokládá možnost šestileté doby studia. Interní doktorandi obdrží stipendium podle platných předpisů.

Cíle studia:

Cílem doktorského studia je výchova vědecko-výzkumných pracovníků schopných vědecky pracovat na úrovni nejvyšších mezinárodních standardů v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky při použití efektivních počítačových metod. V rámci studia budou řešeny aktuální problémy relativistické a částicové fyziky a jejich astrofyzikálních aplikací, spadající do výzkumného programu Ústavu fyziky FPF SU a spolupracujících tuzemských a zahraničních institucí.

Profil absolventa:

Vymezení výstupních všeobecných, odborných a speciálních znalostí a dovedností:

Absolvent získá všeobecné dovednosti:

- aplikace matematicky formulovaných zákonitostí teoretické fyziky na řešení fyzikálních problémů v oblasti základního i aplikovaného výzkumu a technické praxe,

- využívání informačních technologií,

- využívání počítačů k numerickým a symbolickým výpočtům,

- kreace počítačových simulací fyzikálních, popř. jiných procesů,

- komunikace, přesné formulace idejí a výsledků odborné práce,

- komunikace v angličtině.

Odborné znalosti teoretické fyziky, především v oblasti:

- matematické fyziky,

- relativistické fyziky,

- kvantové teorie pole,

- kvantové teorie mnoha částic,

- astrofyziky a kosmologie,

- statistické fyziky a kinetické teorie,

- využívání speciálních počítačových metod,

- vytváření počítačových situlací fyzikálních, popř. chemických procesů,

- aplikace zákonů teoretické fyziky.

Speciální znalosti a dovednosti (podle zaměření práce):

- relativistické astrofyziky a kosmologie,

- fyziky elementárních částic,

- kvantové teorie molekul,

- využívání specializovaných matematických softwarů,

- využívání speciálních edičních programů,

- hluboké znalosti fyzikálních disciplín podle zaměření disertační práce.

Charakteristika profesí, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, dalších možností jeho uplatnění a charakteristika zaměstnavatelů, u nichž bude moci uplatnit získané vzdělání:

Uplatnění absolventa:

Absolvent nalezne uplatnění jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na vysoké škole univerzitního směru a vědeckých ústavech zabývajících se výzkumy v oblasti teoretické fyziky, a to jak v ČR, tak v zahraniční. Lze bezprostředně předpokládat působení v pozici postdoktorandů na spolupracujících zahraničních institucích (SISSA v Terstu, Göteborg University, University of Oxford, CERN, apod.). Nabyté znalosti a dovednosti může absolvent velmi efektivně uplatnit i ve výzkumných ústavech průmyslových podniků zabývajících se modelováním fyzikálních procesů (např. v oblasti hydrodynamiky, termodynamiky, pružnosti). Získané dovednosti při práci s výpočetní technikou může uplatnit kdekoli v průmyslu, službách i veřejné správě.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení:

Individuální studijní plán:

Průběh studia se řídí individuálním studijním a vědeckým programem, který sestavuje školitel a schvaluje oborová rada. Studijní předměty jsou rozděleny na blok obligatorních (povinných) předmětů a blok fakultativních (povinně volitelných předmětů). Student má povinnost absolvovat minimálně dva předměty z fakultativních předmětů. Fakultativní předměty jsou z části přednášeny a konzultovány, z části si je student nastuduje individuálně v rámci samostudia.

Dále je ve studijním programu zařazena zkouška z anglického jazyka. Doktorand v prezenční formě studia se rovněř podílí na pedagogické činnosti na fakultě. Program této činnosti vzniká na základě dohody vedoucího školícího pracoviaště a školitele. Vědecký program zahrnuje návrh řešení tématu disertační práce, postup výzkumné práce na školícím pracovišti, případně plán studijních pobytů na kooperujících tzemských i zahraničních pracovištích.

V průběhu studia doktorand navštěvuje předepsané a doporučené formy výuky, tj. přednášky, semináře, individuální konzultace a seminář teoretické fyziky na školícím pracovišti. Přitom pracuje na tématu disertační práce a publikuje výsledky své výzkumné práce, a to jak časopisecky, tak na vědeckých konferencích.

O průběhu studia je veden výkaz o absolvování předepsaných i doporučených forem výuky, zkoušek, studijních pobytů a publikací výsledků výzkumné práce doktoranda. Na konci akademického roku školitel vypracovává výroční hodnocení a upřesnění studijního a vědeckého programu na další rok (doktorand má právo vyjádřit se k hodnocení i upřesněnému programu). Na základě výročního hodnocení doktoranda navrhuje vedoucí školícího pracoviště pokračování ve studiu, nebo ukončení studia nebo změnu školitele. O návrhu rozhoduje děkan fakulty. Kladné výroční hodnocení je podmínkou postupu do dalšího ročníku studia (v odůvodněných případech může děkana o změnu školitele požádat i doktorand).

Doktorand se v průběhu studia povinně zúčastňuje semináře teoretické fyziky na školicím pracovišti. V průběhu prvních čtyř (u prezenčního) nebo pěti (u kombinovaného) let studia přednese doktorand odbornou přednášku na téma disertační práce v anglickém jazyce. Odbornou a jazykovou úroveň přednášky a diskuse hodnotí porota jmenovaná předsedou oborové rady. Přednáška se klasifikuje "prospěl výborně", "prospěl", "neprospěl". Kladný výsledek je zapsán do výkazu studia. Klasifikace "prospěl výborně" nahrazuje zkoušku z anglického jazyka.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky a požadavky na prokázání předepsaných znalostí:

Státní doktorská zkouška se uskutečňuje jako vědecká rozprava s doktorandem a zahrnuje tři předměty individuálního studijního programu, jež navrhuje školitel a schvaluje oborová rada. Předměty zkoušek jsou voleny tak, aby navazovaly na téma disertační práce. Rozsah jednotlivých předmětů je dán jejich sylabem. Při zkoušce je předpokládána orientace uchazeče v základech metod a postupů teoretické fyziky v oblasti relativistické fyziky, kvantové teorie pole a kinetické teorie.