Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika) a Białou (Polská republika)

Pokračování projektu na úpatí Moravskoslezských a Slezských Beskyd

Na českém území proběhlo v l. 2000 - 2003 celkem šest etap terénního průzkumu, tři jarní (vždy v dubnu) a tři podzimní (vždy v říjnu). Délka trvání jedné etapy byla jeden až dva týdny. Bylo při nich prozkoumáno území Rožnovské brázdy, Frenštátské brázdy i Třinecké brázdy s Jablunkovským průsmykem, dále masiv Ondřejníku a především pás Podbeskydské pahorkatiny od severního břehu Bečvy na jihozápadě až po státní hranici na severovýchodě. Celková rozloha zkoumané oblasti byla asi 1000 - 1100 km čtverečních.


Sídliště z počátků doby železné "Na oboře" na katastru Krhové, v popředí Valašské Meziříčí. Letecký záběr

Zájmové území má v Podbeskydské pahorkatině i uvnitř hor, v brázdách, většinou charakter pahorkatiny až vrchoviny při nadmořské výšce od cca 250 m do 800 m. Převažují zde méně úrodné půdy štěrkovité, jílovité nebo písčité, speciální význam pro osídlení v pravěku měly půdy lehčeji obdělatelné. Páteří vodní sítě jsou pravobřežní přítoky Odry (největší z nich Olše a Ostravice) a Bečvy.


Strážní místo (?) z konce doby laténské u Nýdku

Výpovědní hodnotu průzkumu omezovaly přírodní i antropogenní faktory. V průměru kolem 40 - 50 %, ale místy až k 70 % zkoumaného území je silně zalesněno a zatravněno nebo zcela zničeno, např. těžbou kamene nebo hlíny. Svou roli při zkreslení původního obrazu sídelní sítě sehrály i erozní procesy, které jsou v horských a podhorských oblastech zvláště intenzivní.


Opuštěný hliník u Dolních Tošanovic

Metodika projektu kladla důraz na intenzivní povrchový průzkum všech terénních vyvýšenin do cca 800 m. n. m., opírající se především o prohledávání erozních svahů. Průzkum v rovinném terénu nabýval intenzivní charakter až při podezření, že jde o sídlištní lokalitu. Denní praxe expedice spočívala v tom, že obvykle dvě skupiny studentů, vedených archeology regionálních muzeí, podle mapy procházely a zkoumaly výšinné polohy a při přesunech terén mezi nimi.

Video-dokumentace

Videa jsou kvůli velikosti pouze na CD

 • clip24.mpg - Zahájení 2. etapy průzkumu - účastníci expedice na kopřivnickém nádraží
 • clip13.mpg - Podzimní krajina v Pobeskydí
 • clip14.mpg - V polích na Frýdecko-Místecku
 • clip01.mpg - Demonstrace typologie štípané kamenné industrie
 • clip02.mpg - Pravěká a středověká lokalita u Prchalova
 • clip16.mpg - V opuštěném hliníku u Dolních Tošanovic

Navzdory nepohodě:

 • clip04.mpg - I. Napřed v dešti
 • clip07.mpg - II. Potom i v blátě
 • clip08.mpg - III. Nakonec v mlhách
 • clip11.mpg - Vývraty stromů mohou být cenným zdrojem poznatků
 • clip21.mpg - ... nebo také nemusí
 • clip20.mpg - Identifikace lokality na mapě
 • clip23.mpg - Pracovní porada nad nálezy
 • clip17.mpg - O průběh expedice projevila zájem i Česká televize

K identifikaci výšinných poloh a k pohybu v terénu sloužily turistické mapy v měřítku 1: 50 000, relevantní lokality byly přenášeny do základních map 1: 25 000, příp. 1: 10 000. K pracovnímu vyhodnocování a klasifikaci výsledků se užívalo formulářových karet projektu ,,Archeologiczne Zdjęcie Polski" (,,Archeologická topografie Polska"). Terénní obrazová dokumentace se pořizovala na pozitivy, diapozitivy a video, byla také pořízena letecká fotodokumentace nejvýznamnějších lokalit.


Turistické mapy a formulářová karta

Průběh projektu byl reflektován dílčími zprávami v odborném a vlastivědném tisku i popularizován v masových sdělovacích prostředcích. Dne 20. listopadu 2000 proběhla v Žerotínském zámku v Novém Jičíně veřejná prezentace výsledků první etapy projektu, v návaznosti na realizaci třetí etapy v muzeu v Bielsku - Białé 4. prosince 2001 jednodenní konference věnovaná problematice doby bronzové a halštatské v západních Karpatech a Přikarpatí a konečně 10. února 2004 závěrečná mezinárodní konference k projektu v Muzeu Beskyd ve Frýdku - Místku.


Profesor J. Chochorowski z Krakova, jeden z vědeckých garantů projektu, při projevu na závěrečné konferenci v únoru 2004 ve Frýdku-Místku


Výšinné sídliště ze starší doby železné u Českého Puncova