Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika) a Białou (Polská republika)

Prolog projektu v Polsku

Projekt navazoval na výsledky průzkumu archeologů z muzea v Bielsku - Białé v 90. letech 20. století, při nichž byl na polském území prozkoumán úsek Podbeskydské pahorkatiny mezi státní hranici a řekou Białou (Pogórze Cieszynskie) o celkové rozloze asi 350 km čtverečních. Přitom bylo nově registrováno celkem 70 lokalit na katastrech 18 obcí. Mezi bylo možno vyčlenit 20 pravěkých a 2 středověké lokality sídelní povahy. Mezi pravěkými bylo 9 výšinných sídlišť s přirozenými obrannými dispozicemi. Nově zjištěná pravěká sídliště nebyla rozmístěna rovnoměrně, ale shlukovala se do dvou koncentrací - první se nacházela východně a jihovýchodně od Cieszyna, s těžištěm v okolí Goleszowa. Ojedinělá osada u Marklowic spolu s existencí již dříve známých hradisek v Chotěbuzi - Podoboře a na Górze Zamkowé v Cieszyně, naznačila její zásah daleko na sever. Druhá koncentrace leží v okolí Jaworze a Grodzce Śląského.

Mapa (300kB) - Nově zjištěná sídliště v polském Pobeskydí

Naprostá většina zjištěných pravěkých sídlišť náležela kultuře lužických popelnicových polí z konce doby bronzové a počátku doby železné (přibližně poslední čtvrtina 2. a první polovina 1. tisíciletí před Kr.), jen ojedinělé byly osady z rozhraní neolitu a eneolitu (přelom 5. a 4. tisíciletí př. Kr.), z konce doby laténské (púchovská kultura, 2. - 1. stol. př. Kr.) a z doby římské (první staletí po Kr.).

Leszna Górna. Sídliště z přelomu doby bronzové a starší doby železné na hoře Tul

Průzkumy přinesly řadu nových poznatků. Výrazně se rozšířily znalosti o pravěké sídelní síti (20 nových proti 4 dříve známým sídlištím). Zjistilo se, že sídliště se váží takřka výhradně na lehčeji obdělatelné půdy, převážně rendziny na vápencovém podloží a půdy na ledovcových uloženinách. Datování nových lokalit naznačilo kulminaci pravěkého osídlení Pobeskydí na konci doby bronzové a na počátku doby železné a vznik nové sídelní sítě, opírající se především o výšinná sídliště.Tyto neočekávané výsledky podnítily pokračování projektu na české straně hranice. Účastníci akceptovali práce v polské části Těšínska jako úvodní, nezávislou část projektu.

Grodziec Śląski. Sídliště z přelomu doby bronzové a starší doby železné na kopci Górka