Historie se zaměřním na české a československé dějiny 2023/2024

Přijímací řízení 2023/2024

ke studiu doktorského studijního programu P0222D120048 Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Adresa pracoviště zabezpečující studium:

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav historických věd
Masarykova 343/37
746 01  Opava

Email: zuzana.bergrova(at)fpf.slu.cz
Tel: 553 684 479

Podávání přihlášek: od 1. 2. 2023

Termín podání přihlášek: do 31. 5. 2023

Termín skončení přijímacího řízení: říjen 2023

Náhradní termín: dle potřeby

Požadavky k přijetí:

  • absolvované vysokoškolské vzdělání v magisterském (navazujícím) stupni, přednostně v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně příbuzném humanitním studijním programu (oboru),
  • úspěšné absolvování ústní přijímací zkoušky, složené z prokázání faktografických znalostí z oblasti historie se zaměřením na české a československé dějiny, včetně metodologických a teoretických otázek historické vědy,
  • představení kvalitního projektu disertační práce.

Podmínkou přijetí uchazečů, kteří absolvovali magisterské studium na zahraniční vysoké škole je uznaná nostrifikace (úředně ověřená kopie (opis)) osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice).

Uchazeč se hlásí formou elektronické přihlášky

Tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá.

Uchazeči o studium zašlou povinné přílohy k elektronické přihlášce:

  • kopii magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce úředně ověřenou vidimací (absolventi FPF zašlou kopii bez ověření); uchazeči, kteří nemají dosud ukončené magisterské vzdělání, jsou povinni odevzdat kopii magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce úředně ověřenou vidimací při přijímací zkoušce, nejpozději při zápisu do studia),
  • odborný strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe (podepsaný),
  • seznam dosavadní publikační činnosti (podepsaný).

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 500,- Kč

Uchazeč uhradí  administrativní poplatek dle informací v Informačním systému SU při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu. Uchazeči ze zahraničí uhradí poplatek buď přímo v českých korunách, nebo v zahraniční měně tak, aby výsledná částka po odečtení všech poplatků za směnu zahraniční měny byla částkou požadovanou (tj. 500,- Kč).

Zápis do studia: pátek 1. 9. 2023 v 10h, odd. pro vědu a zahraniční styky FPF SU, Masarykova 37, I. p. dv. č. 201

Adresa pro doručení povinných příloh k přihlášce:

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova 343/37
746 01  Opava

Tel: 553 684 252

E-mail: eva.jakubcova(at)fpf.slu.cz

Podrobné informace o studiu:

Uplatnění absolventa

Výstupní znalosti a dovednosti absolventa odpovídají struktuře studijního plánu, obsahu jednotlivých studijních předmětů, požadavkům na státní závěrečné zkoušky a obhajobu dizertační práce. Absolventi ovládají historickou faktografii se zaměřením na české a československé dějiny ve středoevropském kontextu. Absolventi jsou schopni samostatné vědecké a odborné tvůrčí činnosti v oblasti historie se zaměřením na české a československé dějiny, vnímané ve středoevropském kontextu, a to na teoretické a metodologické úrovni odpovídající doktorskému typu studijního programu. Absolventi dokáží reflektovat cizojazyčnou historiografii a tvůrčím způsobem uplatňovat, rozvíjet a verifikovat její teze. Absolventi jsou schopni se uplatnit na vysokých školách, na akademických pracovištích, na odborných a řídících postech v archivech, muzeích a dalších paměťových institucích. V rámci své specializace prokazují v průběhu studia a při jeho zakončení schopnost přispívat k aktuálním odborným diskuzím v oboru.