Další informace o přijímacím řízení

1.       Uchazeči se specifickými potřebami (zejména se závažným pohybovým nebo smyslovým postižením, závažným chronickým nebo psychiatrickým onemocněním, se specifickými poruchami učení…) mohou využít poradenských služeb Poradenského a kariérního centra Slezské univerzity v Opavě a podat písemnou Žádost o individuální modifikaci podmínek u přijímací zkoušky, podloženou potvrzením ošetřujícího lékaře. Formulář žádosti je zveřejněn pod tímto odkazem https://www.slu.cz/slu/cz/poradenskecentrum.

2.       Na základě čl. 28 odst. 3 Statutu Slezské univerzity v Opavě jsou cizinci přijímáni ke studiu studijních programů v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky.

a)       Podmínkou pro přijetí je prokázání jazykových znalostí z českého jazyka, které cizinec prokazuje úspěšným vykonáním zkoušky z českého jazyka na příslušném pracovišti veřejné vysoké školy, která uskutečňuje akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka nebo akreditovaný program celoživotního vzdělávání zaměřený na výuku českého jazyka.

b)      Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje u občanů Slovenské republiky a u cizinců, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou v České republice.

c)       O vykonání zkoušky z českého jazyka je nutno dodat příslušné osvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii, a to nejpozději v den zápisu do 1. ročníku studia.


3.       V případě, že v 1. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 nebude naplněna plánovaná kapacita studentů 1. ročníku, můžou být děkanem FVP SU v Opavě nejpozději
do 31. 7. 2020 vyhlášena další kola přijímacích
řízení. Podmínky dalších kol přijímacích řízení pro AR 2020/2021 budou shodné s podmínkami 1. kola přijímacího řízení. O přijetí uchazečů bude rozhodovat pořadí nejlepších do stanovené kapacity jednotlivých studijních programů, studijních oborů. Termín dalších kol přijímací zkoušky: červenec - říjen 2020.

4.       Podle čl. 3, odst. 7 Řádu přijímacího řízení na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8. srpna 2017 v případě malého počtu přihlášených uchazečů bude upuštěno od ověřování podmínek podle odstavce 1 písm. a) přijímací zkouškou a ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří splní stanovené podmínky (pro obor Všeobecná sestra podmínku podle odstavce 1 písm. c).

5.       Pokud se do studia nezapíše předpokládaný počet upřednostněných uchazečů, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení, může děkan dodatečně rozhodnout o přijetí ke studiu v příslušném studijním programu, studijním oboru. Nové rozhodnutí o dodatečném přijetí dalších uchazečů v pořadí není podmíněno podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.