Požadované přílohy e-přihlášky

1.       Požadované přílohy e-přihlášky pro bakalářské studijní programy, které dokládají pouze uchazeči přijati ke studiu u zápisu do 1. ročníku:

a)       úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, absolvent zahraniční střední školy je povinen doložit úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu, dokladu o udělení Evropského bakalaureátu, popř. zahraničního dokladu o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, pokud je v České republice automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu,

b)      lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu studijního programu B5341 Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra dle ustanovení Vyhlášky č. 271/2012 Sb. o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka).  Zdravotní způsobilost uchazeče posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, není-li uchazeč o studium u takového poskytovatele registrován, zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává kterýkoliv poskytovatel v uvedených oborech. Formulář určený pro lékařské potvrzení je k dispozici na webových stránkách FVP SU pod tímto odkazem: https://www.slu.cz/fvp/cz/soformulare.


2.       Povinnou přílohou e-přihlášky pro navazující magisterský studijní program, kterou dokládají pouze uchazeči přijati ke studiu u zápisu do 1. ročníku, je úředně ověřená kopie bakalářského diplomu, absolvent zahraniční vysoké školy je povinen doložit úředně ověřenou kopii dokladu
o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice nebo zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, pokud je v České republice automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu.

3.       Požadované přílohy e-přihlášky pro doktorský studijní program vyžadujeme zaslat
na Oddělení pro studijní a sociální záležitosti FVP SU, Bezručovo náměstí 885/14,
746 01 Opava, nejpozději však do 31. 8. 2020:

a)       úředně ověřená kopie magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. Uchazeči, kteří nemají dosud ukončené magisterské vzdělání, jsou povinni odevzdat úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nejpozději u zápisu do studia, (absolvent zahraniční vysoké školy je povinen doložit úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního magisterského vysokoškolského vzdělání v České republice nebo zahraničního dokladu o zahraničním magisterském vysokoškolském vzdělání, pokud je v ČR automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu a dodatku k diplomu nebo jiného srovnatelného dokumentu),

b)      strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe,

c)       seznam dosavadní publikační činnosti,

d)      návrh projektu disertační práce,

e)       doporučené přílohy k přihlášce pro doktorský studijní program: obhájená nebo k obhajobě odevzdaná závěrečná kvalifikační práce (magisterská diplomová, rigorózní) v tištěné podobě (je možno předložit při přijímací zkoušce).