PODMÍNKY PRO PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V souladu s čl. 6, odst. 8, Řádu přijímacího řízení na Slezské univerzitě v Opavě ze dne
8. srpna 2017 (dostupného z: https://www.slu.cz/slu/cz/prijmacirizeniinformace) bude přijímací zkouška prominuta uchazečům bakalářských studijních programů, kteří do 31. 3. 2020 - prodlouženo do 31. 5. 2020 doloží střední školou (vzdělávací program v délce 4 let denní formy vzdělávání) potvrzený studijní průměr do 1,80 (studijní průměr se vypočítá jako aritmetický průměr z aritmetických průměrů známek na závěrečných vysvědčeních 1., 2. a 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku nebo adekvátně z posledních ročníků víceletých gymnázií).