UPUŠTĚNÍ OD PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V souladu s čl. 3, odst. 3 Řádu přijímacího řízení na Slezské univerzitě v Opavě, v platném znění (dostupného z: https://www.slu.cz/slu/cz/prijmacirizeniinformace),  jsou stanoveny následující podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky:

 

1.      PRO ÚSPĚŠNÉ ABSOLVENTY PROGRAMŮ CŽV USKUTEČŇOVANÝCH FAKULTOU V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

a)      Od přijímací zkoušky bude upuštěno, pokud posluchač kurzu akreditovaného programu CŽV bakalářského oboru Veřejná správa a sociální politika úspěšně splní níže uvedené podmínky:

-        podá v souladu s Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020
e-přihlášku ke studiu v kombinované formě studia v řádném termínu, tj. do 31. 3. 2019,

-        do 13. 5. 2019, nejpozději však do 26. 7. 2019, musí splnit všechny povinnosti dané studijním plánem kurzu CŽV,

-        do 13. 5. 2019, nejpozději však do 26. 7. 2019, musí odevzdat vlastnoručně podepsaný výpis absolvovaných předmětů z IS Stag (Zápisový list – část A/Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2018/2019) ke kontrole referentům daných kurzů CŽV,

-        do 31. 5. 2019, nejpozději však do 31. 8. 2019 musí obhájit závěrečnou práci.

 

b)      Od přijímací zkoušky bude upuštěno, pokud posluchač kurzu akreditovaného programu CŽV navazujícího magisterského oboru Veřejná správa a sociální politika úspěšně splní níže uvedené podmínky:

-        podá v souladu s Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020
e-přihlášku ke studiu v kombinované formě studia v řádném termínu, tj. do 31. 3. 2019,

-        do 13. 5. 2019, nejpozději však do 26. 7. 2019, musí splnit všechny povinnosti dané studijním plánem kurzu CŽV,

-        do 13. 5. 2019, nejpozději však do 26. 7. 2019, musí odevzdat vlastnoručně podepsaný výpis absolvovaných předmětů z IS Stag (Zápisový list – část A/Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2018/2019) ke kontrole referentům daných kurzů CŽV.

 

2.      PRO ÚSPĚŠNÉ ABSOLVENTY TESTU OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ VE SPOLEČNOSTI WWW.SCIO.CZ, S. R. O.

kteří nejpozději do 15. 4. 2019 originálem certifikátu písemně spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 8. 12. 2018 do 30. 3. 2019 absolvovali test Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. s výsledným umístěním na uvedeném a vyšším percentilu:

pro studijní obor

minimální percentil

Sociální patologie a prevence

30

Veřejná správa a sociální politika

30

Edukační péče o seniory

30

Všeobecná sestra

30

 

3.      PRO UCHAZEČE S PRAXÍ V OBORU,

kteří nejpozději do termínu uzavření příjmu přihlášek doloží praxi v oboru ověřenou kopií pracovní smlouvy (s úvazkem 1,0) včetně pracovní náplně nebo potvrzením zaměstnavatele o výkonu práce v rozsahu úvazku 1,0 včetně pracovní náplně na příslušné pracovní pozici.

obor

minimální souvislá praxe s úvazkem 1,0

akceptovaná praxe

Sociální patologie a prevence
(bakalářské studium)

2 roky

nízkoprahová centra, kontaktní centra, azylové domy, psychiatrická nemocnice, zařízení pro osoby se zdravotním postižením, zařízení pro seniory, zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, věznice a instituce postpenitenciární péče, OSPOD, doprovodné organizace NRP, bezpečnostní složky, služby sociální péče, služby sociální prevence, zařízení poskytující odborné sociální poradenství ve smyslu typologie zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejná správa a sociální politika (bakalářské studium)

2 roky

Územní samosprávné celky; úřady práce, katastrální úřady, Policie ČR, celní správa, orgány sociálně-právní ochrany dětí, Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR, zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, Česká správa sociálního zabezpečení, služby sociální péče, služby sociální prevence, zařízení poskytující odborné sociální poradenství ve smyslu typologie zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;

Edukační péče o seniory
(bakalářské studium)

2 roky

Domovy pro seniory, pečovatelské služby, Centra denních služeb (s cílovou skupinou senioři), Denní stacionáře (s cílovou skupinou senioři), Týdenní stacionáře (s cílovou skupinou senioři), Geriatrické oddělení nemocnic, psychiatrických nemocnic, organizace realizující Univerzity třetího věku

Všeobecná sestra

(bakalářské studium)

5 let

klinická praxe nepřetržitě na lůžkovém zdravotnickém pracovišti na pracovní pozici praktická sestra nebo všeobecná sestra

 

4.      PRO ÚSPĚŠNÉ ŘEŠITELE SOČ, kteří

dodají úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou (jedná se o Středoškolskou odbornou činnost krajského a celostátního kola, nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ) v kategoriích:

obor

obory SOČ

Edukační péče o seniory (bakalářské studium)

14.  Pedagogika, psychologie, sociologie
a problematika volného času

17.  Filozofie, politologie a ostatní humanitní
a společenskovědní obory

Sociální patologie a prevence (bakalářské studium)

14.  Pedagogika, psychologie, sociologie
a problematika volného času

17.  Filozofie, politologie a ostatní humanitní
a společenskovědní obory

Veřejná správa a sociální politika
(bakalářské studium)

1.      Matematika a statistika

17.  Filozofie, politologie a ostatní humanitní
a společenskovědní obory

Všeobecná sestra
(bakalářské studium)

6.      Zdravotnictví