V souladu s čl. 3, odst. 3 Řádu přijímacího řízení na Slezské univerzitě v Opavě, v platném znění (dostupného z: https://www.slu.cz/slu/cz/prijmacirizeniinformace), jsou stanoveny následující podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky:

 

1.       PRO ÚSPĚŠNÉ ABSOLVENTY PROGRAMŮ CŽV USKUTEČŇOVANÝCH FAKULTOU V RÁMCI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

a)       Od přijímací zkoušky bude upuštěno, pokud posluchač kurzu akreditovaného programu CŽV bakalářského oboru Veřejná správa a sociální politika úspěšně splní níže uvedené podmínky:

-        podá v souladu s Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021
e-přihlášku ke studiu v kombinované formě studia v řádném termínu, tj. do 31. 3. 2020 - prodlouženo do 31. 5. 2020,

-        do 10. 5. 2020, nejpozději však do 27. 7. 2020, musí splnit všechny povinnosti dané studijním plánem kurzu CŽV,

-        do 10. 5. 2020, nejpozději však do 27. 7. 2020, musí odevzdat vlastnoručně podepsaný výpis absolvovaných předmětů z IS SU ke kontrole referentům daných kurzů CŽV,

-        do 31. 5. 2020, nejpozději však do 31. 8. 2020 musí obhájit závěrečnou práci.

b)      Od přijímací zkoušky bude upuštěno, pokud posluchač kurzu akreditovaného programu CŽV navazujícího magisterského oboru Veřejná správa a sociální politika úspěšně splní níže uvedené podmínky:

-        podá v souladu s Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021
e-přihlášku ke studiu v kombinované formě studia v řádném termínu, tj. do 31. 3. 2020 - prodlouženo do 31. 5. 2020,

-        do 10. 5. 2020, nejpozději však do 27. 7. 2020, musí splnit všechny povinnosti dané studijním plánem kurzu CŽV,

-        do 10. 5. 2020, nejpozději však do 27. 7. 2020, musí odevzdat vlastnoručně podepsaný výpis absolvovaných předmětů z IS SU ke kontrole referentům daných kurzů CŽV.

 


2.       PRO ÚSPĚŠNÉ ABSOLVENTY TESTU OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ
U SPOLEČNOSTI WWW.SCIO.CZ, S. R. O.,

kteří nejpozději do 15. 4. 2020, prodlouženo do 31. 5. 2020 originálem certifikátu písemně spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 7. 12. 2019 do 4. 4. 2020, nově akceptovatelné termíny 1. 5. 2020 a 23. 5. 2020 absolvovali test Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. s výsledným umístěním na uvedeném a vyšším percentilu:

 

pro studijní program/obor

minimální percentil

Veřejná správa a sociální politika (bakalářské studium)

30

Všeobecná sestra (bakalářské studium)

30

 

3.       PRO UCHAZEČE O STUDIJNÍ OBOR EDUKAČNÍ PÉČE O SENIORY,

kteří v termínu podají přihlášku do studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Edukační péče o seniory a zaplatí stanovený poplatek.

4.       PRO ÚSPĚŠNÉ ŘEŠITELE FAKULTNÍ ODBORNÉ SOUTĚŽE,

kteří se umístili na 1.-3. místě v Odborné soutěži pro studenty středních škol organizované Fakultou veřejných politik v Opavě v roce 2019/2020, což doloží diplomem vydaným fakultou.

5.       PRO UCHAZEČE S PRAXÍ V OBORU,

kteří nejpozději do termínu uzavření příjmu přihlášek doloží praxi v oboru ověřenou kopií pracovní smlouvy (s úvazkem 1,0) včetně pracovní náplně nebo potvrzením zaměstnavatele o výkonu práce v rozsahu úvazku 1,0 včetně pracovní náplně na příslušné pracovní pozici.

 

studijní program/obor

minimální souvislá praxe s úvazkem 1,0

akceptovaná praxe

Sociální patologie a prevence
(bakalářské studium)

3 roky

nízkoprahová centra, kontaktní centra, azylové domy, psychiatrická nemocnice, zařízení pro osoby se zdravotním postižením, zařízení pro seniory, zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, věznice a instituce postpenitenciární péče, OSPOD, doprovodné organizace NRP, služby sociální péče, služby sociální prevence, zařízení poskytující odborné sociální poradenství ve smyslu typologie zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná správa a sociální politika (bakalářské studium)

2 roky

Územní samosprávné celky; Úřad práce ČR, katastrální úřady, Policie ČR, celní správa, orgány sociálně-právní ochrany dětí, Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR, zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, Česká správa sociálního zabezpečení, služby sociální péče, služby sociální prevence, zařízení poskytující odborné sociální poradenství ve smyslu typologie zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Všeobecná sestra

(bakalářské studium)

5 let

klinická praxe nepřetržitě na lůžkovém zdravotnickém pracovišti na pracovní pozici praktická sestra nebo všeobecná sestra

 

6.       PRO ÚSPĚŠNÉ ŘEŠITELE SOČ,

kteří dodají úředně ověřenou kopii diplomu nebo kopii diplomu ověřenou razítkem a podpisem střední školy nebo potvrzení o absolvování SOČ vydané střední školou (jedná se o Středoškolskou odbornou činnost krajského a celostátního kola, nelze uplatnit kolektivní řešení SOČ) v kategoriích:

 

Studijní program/obor

obory SOČ

Sociální patologie a prevence (bakalářské studium)

14.   Pedagogika, psychologie, sociologie
a problematika volného času

17.   Filozofie, politologie a ostatní humanitní
a společenskovědní obory

Veřejná správa a sociální politika
(bakalářské studium)

1.       Matematika a statistika

17.   Filozofie, politologie a ostatní humanitní
a společenskovědní obory

Všeobecná sestra
(bakalářské studium)

6.       Zdravotnictví