Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

1.       Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů:

a)       výsledek písemného testu bude vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi
(1 správná odpověď = jeden bod),

b)      maximální počet bodů, který lze v rámci přijímací zkoušky získat, je uveden
v článku 4. Přijímací zkoušky u konkrétních studijních oborů.

2.       Pokud je jednou z podmínek přijetí ke studiu absolvování testu Test obecných studijních předpokladů u společnosti www.scio.cz, s.r.o. (dále jen „Scio“), je nutné tyto testy absolvovat nejpozději do 1. 5. 2020, prodlouženo do 13. 6. 2020, nově prodlouženo do 27. 6. 2020.  Pozdější termíny nabízené společností Scio již fakulta neakceptuje.

Informace k Národním srovnávacím zkouškám

Test Obecných studijních předpokladů (OSP) je součástí NSZ zabezpečovaných společností Scio a je podmínkou upuštění od přijímací zkoušky organizované fakultou pro bakalářský studijní program Sociální patologie a prevence.

Uchazeč, který má tento test předepsán, jej musí v roce 2019/2020 (prosinec 2019 až květen 2020) alespoň jednou absolvovat dle harmonogramu společnosti Scio, nejpozději však do 1. 5. 2020, prodlouženo do 13. 6. 2020, nově prodlouženo do 27. 6. 2020. Uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky předává výhradně společnost Scio. Uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k NSZ). Bez tohoto souhlasu společnost Scio fakultě výsledky uchazeče neposkytne. Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující výsledný percentil, jak jej stanoví společnost Scio. Každý uchazeč se k testu přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webové adrese http://www.scio.cz/nsz.

Po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá. Detailní informace o testu OSP (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce http://www.scio.cz/nsz.

3.       Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu:

a)       výsledek písemného testu bude vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi
(1 správná odpověď = jeden bod),

b)      maximální počet bodů, který lze v rámci přijímací zkoušky získat, je uveden v článku 4,

c)       kromě získaného počtu bodů bude při celkovém hodnocení výsledků přijímacího řízení na navazující magisterský studijní obor dále přihlédnuto k následujícímu:

-        uchazeč, který v průběhu svého bakalářského studia publikoval, získá bonus 7 bodů (publikování v odborném tisku, podíl na monografii, články v českých či zahraničních recenzovaných sbornících),

-        uchazeč, který vystoupil v průběhu svého bakalářského studia na konferenci vztahující se ke studovanému oboru s příspěvkem, získá bonus 3 body,

-        uchazeč, který se aktivně podílí na vydávání studentského recenzovaného časopisu a/nebo v něm publikuje, získá bonus 2 body,

d)                  výše uvedené uchazeč v případě zájmu doloží v den konání přijímací zkoušky, a to formou             potvrzení o aktivním výstupu nebo formou rukopisu či výtisku publikační aktivity.

4.       Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního programu:

a)       uchazeč bude přijat ke studiu na základě úspěšně vykonané ústní přijímací zkoušky, která se skládá ze dvou částí, a to z obhajoby projektu dizertační práce a ústní zkoušky, před zkušební komisí členů oborové rady,

b)      v případě, že uchazeč neobhájí projekt disertační práce, je výsledek celkového hodnocení přijímací zkoušky „neprospěl“.