Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

1.      Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů:

a)      Výsledek písemného testu bude vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi
(1 správná odpověď = jeden bod).

b)      Maximální počet bodů, který lze v rámci přijímací zkoušky získat, je uveden v článku
4. Přijímací zkoušky u konkrétních studijních oborů.

c)      Kromě získaného počtu bodů bude u studijního programu Specializace v pedagogice a studijních oborů Sociální patologie a prevence a Edukační péče pro seniory při celkovém hodnocení výsledků přijímacího řízení přihlédnuto dále k potvrzené dobrovolnické činnosti v oblasti související se studijním oborem, a to:

-  do 1 roku, uchazeč může získat bonus 1 bod,

-  1-3 roky, uchazeč může získat bonus 3 body,

-  3 a více let, uchazeč může získat bonus 5 bodů.

d)     Výše uvedené uchazeč v případě zájmu doloží v den konání přijímací zkoušky, a to formou potvrzení organizace, v níž dobrovolnickou práci vykonával včetně její charakteristiky a rozsahu.


2.      Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu:

a)      Výsledek písemného testu bude vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi
(1 správná odpověď = jeden bod).

b)      Maximální počet bodů, který lze v rámci přijímací zkoušky získat, je uveden v čl. 4.

c)      Kromě získaného počtu bodů bude při celkovém hodnocení výsledků přijímacího řízení na navazující magisterský studijní obor dále přihlédnuto k následujícímu:

-        uchazeč, který v průběhu svého bakalářského studia publikoval, získá bonus 7 bodů (publikování v odborném tisku, podíl na monografii, články v českých či zahraničních recenzovaných sbornících),

-        uchazeč, který vystoupil v průběhu svého bakalářského studia na konferenci vztahující se ke studovanému oboru s příspěvkem, získá bonus 3 body,

-        Uchazeč, který se aktivně podílí na vydávání studentského recenzovaného časopisu a/nebo v něm publikuje, získá bonus 2 body.

d)     Výše uvedené uchazeč v případě zájmu doloží v den konání přijímací zkoušky, a to formou potvrzení o aktivním výstupu nebo formou rukopisu či výtisku publikační aktivity.

3.      Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního programu

a)      Uchazeč bude přijat ke studiu na základě úspěšně vykonané ústní přijímací zkoušky, která se skládá ze dvou částí, a to z obhajoby projektu dizertační práce a ústní zkoušky, před zkušební komisí členů oborové rady.

b)    V případě, že uchazeč neobhájí projekt disertační práce, je výsledek celkového hodnocení přijímací zkoušky „neprospěl“.