Přijímací zkoušky

1.       Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů a navazujícího magisterského studijního programu na FVP SU je úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek organizovaných FVP SU, přičemž výjimku tvoří:

a)       bakalářský studijní program Sociální patologie a prevence, u kterého je přijímací zkouška organizovaná společností www.scio. cz, s. r. o.,

b)      bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Edukační péče o seniory, u kterého je upuštěno od ověření podmínek ke studiu přijímací zkouškou, uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky.

2.       Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena elektronicky. Uchazeč dostane informační e-mail (důležité je správné vložení e-mailové adresy do e-přihlášky) s upozorněním na doručení písemnosti v informačním systému Slezské univerzity v Opavě.

3.       Vlastní přijímací zkouška organizovaná fakultou vychází z následujících požadavků:

a)       Všeobecná sestra (bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia): absolvování písemné zkoušky z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, testu zaměřeného na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60,

b)      Veřejná správa a sociální politika (bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia): absolvování písemné zkoušky ze všeobecného společenského přehledu v rozsahu středoškolského učiva zaměřeného na zjištění všeobecných studijních předpokladů a poznatky ze společenských věd. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40,

c)       Veřejná správa a sociální politika (navazující magisterský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia): absolvování písemné zkoušky zjišťující znalosti z oblasti veřejné správy, filozofie, sociologie a všeobecného přehledu na úrovni bakalářského stupně znalostí. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40,

d)      Sociální patologie a prevence (bakalářský studijní program, prezenční i kombinovaná forma studia): test Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (dále jen NSZ),

e)       Edukační péče o seniory (bakalářský studijní obor, kombinovaná forma studia): upuštění od ověření podmínek ke studiu přijímací zkouškou, aniž by byly stanoveny další podmínky pro přijetí ke studiu – uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky.

4.       Podmínkou přijetí ke studiu do doktorského studijního programu, studijního oboru Moderní dějiny střední Evropy na FVP SU, je úspěšné absolvování ústní přijímací zkoušky organizované FVP SU. Podmínkou pro přijetí je:

a)       ukončené magisterské studium ve studijním programu Historické vědy, anebo v jiném příbuzném studijním programu, zvláště se zaměřením na středoevropská nebo areálová studia,

b)      úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky, která ověřuje znalosti z dějin střední Evropy,

c)       úspěšná rozprava nad projektem doktorské práce (návrh tématu, formální a obsahové ukotvení, plánovaný výzkumný postup).