Přijímací zkoušky

1.      Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů a navazujícího magisterského studijního programu na FVP SU je úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek organizovaných FVP SU.

2.      Pozvánka na přijímací zkoušku bude uchazeči doručena elektronicky. Uchazeč dostane informační e-mail (důležité je správné vložení e-mailové adresy do e-přihlášky) s upozorněním na doručení písemnosti v informačním systému Slezské univerzity v Opavě https://uchazeci.slu.cz/.

3.      Vlastní přijímací zkouška organizovaná fakultou vychází z následujících požadavků:

a)      Všeobecná sestra (bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia): absolvování písemné zkoušky z biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva, testu zaměřeného na zjištění všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60.

b)      Sociální patologie a prevence (bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia): absolvování písemné zkoušky zjišťující základní orientaci v oborech psychologie, pedagogika, základy filozofie a sociologie a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40.

c)      Edukační péče o seniory (bakalářský studijní obor, kombinovaná forma studia): absolvování písemné zkoušky zjišťující základní orientaci v oborech psychologie, pedagogika, biologie člověka, základy filozofie a sociologie a všeobecný přehled na úrovni středoškolských znalostí. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 40.

d)      Veřejná správa a sociální politika (bakalářský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia): absolvování písemné zkoušky ze všeobecného společenského přehledu v rozsahu středoškolského učiva zaměřeného na zjištění všeobecných studijních předpokladů a poznatky ze společenských věd. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60.

e)      Veřejná správa a sociální politika (navazující magisterský studijní obor, prezenční i kombinovaná forma studia): absolvování písemné zkoušky zjišťující znalosti z oblasti veřejné správy, filozofie, sociologie a všeobecného přehledu na úrovni bakalářského stupně znalostí. Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 60.

4.      Podmínkou přijetí ke studiu do doktorského studijního programu, studijního oboru Moderní dějiny střední Evropy na FVP SU, je úspěšné absolvování ústní přijímací zkoušky organizované FVP SU. Podmínkou pro přijetí je:

a)      ukončené magisterské studium ve studijním programu Historické vědy, anebo v jiném příbuzném studijním programu, zvláště se zaměřením na středoevropská nebo areálová studia;

b)      úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky, která ověřuje znalosti z dějin střední Evropy;

c)      úspěšná rozprava nad projektem doktorské práce (návrh tématu, formální a obsahové ukotvení, plánovaný výzkumný postup).