PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

1.      Přihláška ke studiu se podává v elektronické podobě prostřednictvím e-přihlášky v informačním systému studijní agendy. Tištěnou verzi e-přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá.

2.      E-přihláška je k dispozici na webových stránkách pod tímto odkazem:

https://stag.slu.cz/portal/studium/uchazec 

3.      Pokud uchazeč v e-přihlášce označí souhlas, aby mu případné kladné rozhodnutí o přijetí ke studiu bylo doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, neobdrží již toto rozhodnutí v písemné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Uchazeč obdrží na e-mail, evidovaný v e-přihlášce, informaci o doručení písemnosti, kterou si vyzvedne na portálu https://uchazeci.slu.cz/.

4.      Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději v den stanovený jako termín pro podání přihlášky ke studiu (rozhodující je datum zadání platebního příkazu pro převod z účtu). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace e-přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení.

5.      Hlásí-li se uchazeč v rámci fakulty na více oborů, musí podat odpovídající počet přihlášek (včetně zaplacení administrativních poplatků).

6.      Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění. Současně je uchazeč povinen si ve webové aplikaci e-přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet FVP SU a zda byla jeho e-přihláška zařazena do přijímacího řízení. Pokud uchazeč ve webové aplikaci e-přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby a zařazení přihlášky do přijímacího řízení do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje studijní oddělení FVP SU (studium@fvp.slu.cz).

7.      Má-li přihláška formální nedostatky, studijní oddělení vyzve uchazeče v elektronické podobě na adresu uvedenou v e-přihlášce k její opravě a doplnění v přiměřené lhůtě. Pokud uchazeč ve stanoveném termínu neodstraní vady nebo neuhradí ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, bude přijímací řízení zastaveno.