Mezinárodní navazující magisterské studium - Nejčastěji kladené otázky

1.    Kde je studijní program akreditovaný?
Žádost o akreditaci studijního oboru byla souběžně podána i projednávána akreditační komisí v ČR i SR. Obě komise nový studijní obor doporučily, následně oba ministři školství svým rozhodnutím univerzitám akreditace udělili.

2.    Co to znamená joint degree?
Joint degree znamená integrované společné studium se zahraničním partnerem, na jehož konci získá úspěšný student společný diplom podle § 47a zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) v platném znění.
Partnerské školy uzavřely ještě před podáním žádosti o akreditaci dohodu o podmínkách realizace studia, kterou stvrdili podpisem rektoři obou univerzit.

3.    Co si mám představit pod pojmem Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě?
Cílem studia je prohloubit znalosti o vztazích a souvislostech uvnitř středoevropského regionu i v rámci EU a rozvoj praktických dovedností a schopností pro působení v oblasti veřejné správy, při tvorbě a realizaci veřejných politik. Jednotícím principem v jednotlivých předmětech i celkové struktuře studia je analýza konkrétních problémů ve veřejné správě, veřejných politikách a službách a jejich řešení v rámci celého středoevropského prostoru i jednotlivých zemí se zohledněním vlivů sousedních regionů.

4.    Jaké uplatnění po vystudování naleznu?
Absolventi budou připraveni pro samostatnou odbornou práci a základní řídící funkce na všech úrovních veřejné správy, v neziskovém sektoru i soukromé sféře, především při koncipování a realizaci veřejných politik, veřejné správy a rozvoji různých forem mezinárodní spolupráce, zejména příhraniční. Mohou se podílet také na rozvoji regionálních aktivit v rámci Evropské unie a zemí Visegrádu. 

5.    Jaký je systém studia?
V prvním a posledním semestru bude výuka probíhat na kmenových fakultách, které studenty přijaly ke studiu a kde ho také ukončí obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. 
Společná výuka studentů obou škol proběhne ve druhém semestru na FVS v Košicích a naopak ve třetím semestru na FVP v Opavě.

6.    Jaká je výuka cizích jazyků?
Povinným jazykem, který je navržen ve studijním plánu v prvním semestru, je odborná angličtina. Předpokládá se znalost anglického jazyka na úrovni střední pokročilosti a absolvování předchozích kurzů angličtiny v rámci bakalářského studijního programu. Studenti se budou aktivně účastnit seminářů, aby zdokonalili svou schopnost používat angličtinu v běžných situacích i ve své odbornosti, a to v kombinaci psaného a mluveného projevu.

7.    Jak to bude s ubytováním, stravou a dopravou?
Podmínky při realizaci výuky v Opavě jsou shodné jako u jiných oborů. V případě zahraničního výjezdu organizačně bude mít starost o studenty vždy přijímající partnerská instituce, tedy pomůže s vyřízením ubytování, stravného, organizací různých exkurzí, stáží, výletů, volnočasových aktivit. Vysílající organizace podpoří výjezd studenta stipendiem, které poskytne studentovi na základě finanční dohody.

8.    Co vše si budu muset před odjezdem na Slovensko zařídit?
Výměnu peněz, koupení jízdenky, pojištění.

9.    Je tento program něčím výjimečný?
Je to jedinečný program česko-slovenský, který vychází ze znalosti regionů, příhraniční spolupráce, ale míří do Evropské unie.

10.    Pokud budu nemocná/ý a nebudu moci studovat na Slovensku, jak se to bude řešit?

Vždy je možno dospět k nějaké domluvě podle aktuálního situace. Lze využít standardních kroků jako je např. mimořádné přerušení studia, prodloužení studia (a absolvování pobytu v Košicích s následujícím ročníkem). Pokud se jedná o krátkodobou nemoc, opět je to na konkrétní domluvě s pedagogem.

11.    Mohu si vybrat, kde budu dělat SZZk?
Státní závěrečná zkouška se koná na kmenových fakultách, přičemž v komisi jsou přítomni pedagogové z obou partnerských univerzit.

12.    Mohu psát diplomovou práci s vedoucím z jiné univerzity?
Samozřejmě to možné je, záleží jen na domluvě a schválení garantem oboru.

13.    Budou stejné studijní podmínky na obou univerzitách (počet pokusů na zkoušku apod.)?
Ano, podmínky jsou zcela totožné.

14.    Co když nesplním předmět v LS na Slovensku, musím další absolvovat ten předmět na Slovensku nebo mohu u nás?
Platí stejný studijní a zkušební řád jako na běžně realizované obory. Pokud nesplníte předmět, zapíšete si jej jako opakovanou povinnost. Po dohodě se slovenským pedagogem budete realizovat zkoušku v následujícím akademickém roce.