Mezinárodní navazující magisterské studium - Podmínky přijímacího řízení

Slezská univerzita v Opavě,

Fakulta veřejných politik v Opavě

vypisuje pro akademický rok 2015/2016 přijímací řízení pro navazující magisterský, joint degree

studijní program - N6702 Mezinárodní teritoriální studia, studijní obor - Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě

 

 

Obecné informace o studijním programu, oboru

Studijní program: N6702 Mezinárodní teritoriální studia

Studijní obor: Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě

Forma studia: prezenční

Délka studia: 2 roky

Typ programu: navazující magisterské, joint degree studium

Místo uskutečňování studijního oboru: Opava, Košice

Jazyk studia: čeština, slovenština, angličtina

Maximální počet přijatých uchazečů na FVP SU v Opavě: 15

 

Studijní obor Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě bude realizován jako joint degree program, společné studium se zahraniční vysokou školou, Fakultou veřejných politik v Opavě a Fakultou veřejné správy UPJŠ v Košicích.

V prvním a posledním semestru bude výuka probíhat na kmenových fakultách, které studenty přijaly ke studiu a kde ho také ukončí obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Společná výuka ve druhém semestru bude realizována na FVS v Košicích a společná výuka ve třetím semestru proběhne na FVP v Opavě.

 

Obecné informace k přijímacímu řízení

Ke studiu je možno se přihlásit formou vyplnění tiskopisu SEVT „Přihláška ke studiu na 
vysoké škole“ nebo formou elektronické přihlášky na internetových stránkách https://stag.slu.cz/portal/studium/uchazec/

Přihláška ke studiu podaná formou tiskopisu SEVT musí být podepsaná a odeslaná na adresu Fakulty veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 14, 746 01. V přihlášce není požadováno vyplnění oddílu „prospěch na střední škole“. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu dokládá přijatý uchazeč v den zápisu do studia.

Pokud se uchazeč hlásí formou elektronické přihlášky, tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá. Úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu dokládá přijatý uchazeč v den zápisu do studia. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným poplatkem za úkony spojené s přijímacím řízením (elektronická přihláška se stává platnou až v okamžiku připsání platby na účet Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě). Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Fakulty veřejných politik v Opavě.

Za vložené údaje odpovídá uchazeč. Formální správnost a úplnost těchto údajů již není dále kontrolována, uchazeči doporučujeme pozorně číst návod k vyplnění. Přihlášky neúplné, nesprávně vyplněné nebo bez platné úhrady administrativního poplatku, nemohou být zařazeny do přijímacího řízení.

V případě nedostatečného počtu uchazečů v 1. kole přijímacího řízení nebo v případě, že nebude naplněna kapacita 1. ročníku, může děkan FVP SU vyhlásit další kolo přijímacího řízení s termínem podání přihlášky nejpozději do 31. 8. 2015. Podmínky dalšího kola přijímacího řízení pro AR 2015/2016 budou shodné s podmínkami 1. kola přijímacího řízení. Termín přijímací zkoušky 2. kola: září - říjen 2015.

Termíny

Termín podání přihlášky: do 10. 6. 2015

Termín přijímací zkoušky: červenec 2015

 

Poplatky

Pro jednoznačnou identifikaci poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je rozhodující uvedení specifického symbolu v platném formátu – rodné číslo bez lomítka. Úhrada bez uvedeného specifického symbolu je považována za neplatnou.

Poplatek je nevratný, chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znovu správně 
(v termínu do 10. 6. 2015).

Název banky: ČSOB Ostrava

Účet: 117032153/0300

Konstantní symbol: 179 - platba složenkou typu A, 558 - platba bankovním převodem

Variabilní symbol pro složenku: 0475000115

Variabilní symbol pro banku: 0475000115

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

Informace týkající se úhrady poplatku pro zahraniční plátce

IBAN: CZ37 0300 0000 0001 1703 2153

BIC KÓD: CEKOCZPP

Variabilní symbol pro složenku: 0475000115

Variabilní symbol pro banku: 0475000115

Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

Výše poplatku

Poznámka

 

470,-

- pro přihlášku podanou elektronicky

560,-

- pro přihlášku podanou na klasickém tiskopise

Přijímací zkoušky

Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování akreditovaného programu bakalářského studia orientovaného politologicky, sociologicky, ekonomicky, na soudobé dějiny nebo veřejnou správu a veřejné politiky, včetně úspěšného složení písemné přijímací zkoušky.

Písemná přijímací zkouška bude obsahově tvořená otázkami z oblastí veřejné správy a veřejné politiky a všeobecného společenského přehledu.

V přijímacím řízení na navazující magisterské obory bude přihlédnuto také k výstupům z dosavadní publikační činnosti, kterou uchazeč doloží v den přijímací zkoušky a bude v rámci přijímací zkoušky zohledněna (v souladu s vyhláškou děkana ze dne 16. 4. 2012).

Maximální dosažený počet bodů z písemné zkoušky: 50

Uplatnění absolventa

Absolventi budou připraveni pro samostatnou odbornou práci a základní řídící funkce na všech úrovních veřejné správy, v neziskovém sektoru i soukromé sféře, především při koncipování a realizaci veřejných politik, veřejné správy a rozvoji různých forem mezinárodní spolupráce, zejména příhraniční. Mohou se podílet také na rozvoji regionálních aktivit v rámci Evropské unie a zemí Visegrádu.

Znalost středoevropských reálií, prostředí i problémů, zvládnutí výzkumných metod a technik a aktivní znalost anglického jazyka vytváří předpoklady pro vysokou míru profesní adaptability v praxi i v rámci regionu. Absolventi získají i dostatečnou teoretickou a metodologickou průpravu pro pokračování v doktorandském studiu.

 

 

pdf verze