Mezinárodní navazující magisterské studium - Cíle studia

Cílem studia je poskytnout posluchačům hlubší pochopení středoevropských správních a sociálně ekonomických systémů ve střední Evropě s jejich proměnami v kontextu evropských integračních procesů i vztahy k sousedním regionům. Důraz je položen na teoreticko-metodologické složky studia, na analýzu hlavních procesů ovlivňujících socioekonomické a národnostní složení středoevropské společnosti v moderní době, analýzu transformací veřejné správy, tvorbu veřejných politik a poskytování veřejných služeb v zemích Visegrádské skupiny po roce 1989.

Specifikum společného studijního oboru spočívá v celkovém pohledu na socioekonomický vývoj ve středoevropském prostoru včetně veřejné správy a vybraných veřejných politik v zemích Visegrádské skupiny, jejich analýzy.

Interdisciplinární charakter a tematický profil studijního oboru umožní studentům setkat se s názory odborníků z různých zemí, přičemž přístupy českých a slovenských pedagogů rozšiřuje pohled dvou přizvaných odborníků z Maďarska a Polska, kteří již působili na obou fakultách (prof. Halász) nebo na jedné z nich (prof. Heffner). Dalším specifikem je skutečnost, že studenti budou mít možnost seznámit se s rozdílnými přístupy a způsoby řešení společných i specifických problémů středoevropského prostoru i koncepty tvorby a realizace veřejných politik a různých forem mezinárodní spolupráce v přirozeném prostředí národních společností, s jejich tradicemi, mentalitou i kulturou. Specifickým přínosem společného studijního programu bude, že v rámci konkrétních politik budou studenti vzevrubně seznamováni se situací v ČR a SR, v rámci pobytu se seznámí s praktickým řešením problematiky v jednotlivých zemích i okolních regionech.