1.       Požadované přílohy e-přihlášky pro bakalářské studijní programy, které dokládají pouze uchazeči přijati ke studiu u zápisu do 1. ročníku:

a)       úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení, absolvent zahraniční střední školy je povinen doložit úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu, dokladu o udělení Evropského bakalaureátu, popř. zahraničního dokladu o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, pokud je v České republice automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu;

b)      lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu v nelékařských zdravotnických studijních programech Dentální hygiena a Porodní asistence, a studijním programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra, které je vyžadováno v souladu s ustanovením Vyhlášky
č. 271/2012 Sb. stanovující seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek
a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka).  Zdravotní způsobilost uchazeče posuzuje
a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, není-li uchazeč o studium u takového poskytovatele registrován, zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek vydává kterýkoliv poskytovatel v uvedených oborech. Formulář určený pro lékařské potvrzení je k dispozici na webových stránkách FVP SU pod tímto odkazem:
https://www.slu.cz/fvp/cz/soformulare.

 

2.       Povinnou přílohou e-přihlášky pro navazující magisterský studijní program, kterou dokládají pouze uchazeči přijati ke studiu u zápisu do 1. ročníku, je úředně ověřená kopie bakalářského diplomu, absolvent zahraniční vysoké školy je povinen doložit úředně ověřenou kopii dokladu
o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice nebo zahraničního dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání, pokud je v České republice automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu.