V souladu s čl. 3, odst. 3 Řádu přijímacího řízení na Slezské univerzitě v Opavě, v platném znění (dostupného z: https://www.slu.cz/slu/cz/prijmacirizeniinformace), jsou stanoveny následující podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky:

 

1.       PRO ÚSPĚŠNÉ ABSOLVENTY AKREDITOVANÉHO PROGRAMU CŽV NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO OBORU VEŘEJNÁ SPRÁVA A SOCIÁLNÍ POLITIKA USKUTEČŇOVA-NÉHO FAKULTOU,

kterým bude upuštěno od přijímací zkoušky, jestliže posluchač výše uvedeného kurzu úspěšně splní níže uvedené podmínky:

a)    podá v souladu s Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 e-přihlášku ke studiu v kombinované formě studia v řádném termínu, tj. do 31. 3. 2021;

b)    do 10. 5. 2021, nejpozději však do 10. 7. 2021, musí splnit všechny povinnosti dané studijním plánem kurzu CŽV.

2.       PRO ÚSPĚŠNÉ ABSOLVENTY TESTU OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ
U SPOLEČNOSTI WWW.SCIO.CZ, S. R. O.,

kteří nejpozději do 28. 3. 2021 originálem certifikátu písemně spolu se žádostí doloží, že v rozmezí od 12. 12. 2020 do 28. 3. 2021 absolvovali test Obecných studijních předpokladů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. s výsledným umístěním na uvedeném a vyšším percentilu:

pro studijní program/obor

minimální percentil

Všeobecná sestra (bakalářské studium)

30

 

3.       PRO ÚSPĚŠNÉ ŘEŠITELE FAKULTNÍ ODBORNÉ SOUTĚŽE,

kteří se umístili na 1.-3. místě v Odborné soutěži pro studenty středních škol organizované Fakultou veřejných politik v Opavě, což doloží diplomem vydaným fakultou.

4.       PRO UCHAZEČE S PRAXÍ V OBORU,

kteří nejpozději do termínu uzavření příjmu přihlášek doloží praxi v oboru ověřenou kopií pracovní smlouvy (s úvazkem 1,0) včetně pracovní náplně nebo potvrzením zaměstnavatele o výkonu práce v rozsahu úvazku 1,0 včetně pracovní náplně na příslušné pracovní pozici.

studijní program/obor

minimální souvislá praxe s úvazkem 1,0

akceptovaná praxe

Sociální patologie a prevence
(bakalářské studium)

5 let

nízkoprahová centra, kontaktní centra, azylové domy, psychiatrická nemocnice, zařízení pro osoby se zdravotním postižením, zařízení pro seniory, zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, věznice a instituce postpenitenciární péče, OSPOD, doprovodné organizace NRP, služby sociální péče, služby sociální prevence, zařízení poskytující odborné sociální poradenství ve smyslu typologie zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Všeobecná sestra

(bakalářské studium)

5 let

nepřetržitá praxe na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení s pracovním úvazkem 1,0