1.       Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra a studijního programu Porodní asistence:

a)       výsledek písemného testu bude vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi
(1 správná odpověď = jeden bod);

b)      maximální počet bodů, který lze v rámci přijímací zkoušky získat, je uveden
v článku 4. Přijímací zkoušky u konkrétních studijních oborů.

2.       Pokud je jednou z podmínek přijetí ke studiu absolvování testu Test obecných studijních předpokladů u společnosti www.scio.cz, s.r.o. (dále jen „Scio“), je nutné tyto testy absolvovat nejpozději do 22. 5. 2021.  Pozdější termíny nabízené společností Scio již fakulta neakceptuje.

Informace k Národním srovnávacím zkouškám

Test Obecných studijních předpokladů (OSP) je součástí NSZ zabezpečovaných společností Scio a je podmínkou upuštění od přijímací zkoušky organizované fakultou pro bakalářské studijní programy Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory, Speciální pedagogika a Dentální hygiena.

Uchazeč, který má tento test předepsán, jej musí v roce 2020/2021 (prosinec 2020 až květen 2021) alespoň jednou absolvovat dle harmonogramu společnosti Scio, nejpozději však do 22. 5. 2021. Uchazeč svůj výsledek fakultě nepředává, výsledky předává výhradně společnost Scio. Uchazeči bude započítán a automaticky vkopírován do databáze uchazečů nejlepší výsledek. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledku svůj souhlas (činí tak v rámci přihlášky k NSZ). Bez tohoto souhlasu společnost Scio fakultě výsledky uchazeče neposkytne. Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující výsledný percentil, jak jej stanoví společnost Scio. Každý uchazeč se k testu přihlašuje a provádí platbu individuálně přímo u společnosti Scio na webové adrese http://www.scio.cz/nsz.

Po svém přihlášení a řádném zaplacení obdrží každý uchazeč od společnosti Scio pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ nezasílá. Detailní informace o testu OSP (termíny, místa konání, podmínky průběhu, obsah zkoušek apod.) lze nalézt na webové stránce http://www.scio.cz/nsz.

3.       Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa a sociální politika:

a)       výsledek písemného testu bude vyhodnocen jako součet bodů získaných za správné odpovědi
(1 správná odpověď = jeden bod);

b)      maximální počet bodů, který lze v rámci přijímací zkoušky získat, je uveden v článku 4;

c)       kromě získaného počtu bodů bude při celkovém hodnocení výsledků přijímacího řízení na navazující magisterský studijní obor dále přihlédnuto k následujícímu:

-        uchazeč, který v průběhu svého bakalářského studia publikoval, získá bonus 7 bodů (publikování v odborném tisku, podíl na monografii, články v českých či zahraničních recenzovaných sbornících),

-        uchazeč, který vystoupil v průběhu svého bakalářského studia na konferenci vztahující se ke studovanému oboru s příspěvkem, získá bonus 3 body,

-        uchazeč, který se aktivně podílí na vydávání studentského recenzovaného časopisu a/nebo v něm publikuje, získá bonus 2 body;

d)                  výše uvedené uchazeč v případě zájmu doloží v den konání přijímací zkoušky, a to formou             potvrzení o aktivním výstupu nebo formou rukopisu či výtisku publikační aktivity.