1. Vývoj názorů na kořeny slovenské státnosti a jejich kritické hodnocení
 2. Slezská identita ve 2. polovině 19. století
 3. Česká politika ve vztahu k Německé říši před 1. světovou válkou (1900–1914)
 4. Interetnické vztahy v česko-slovenském pohraničí po vzniku Československa
 5. Sociální postavení českých menšin v SSSR ve 20. a 30. letech 20. století
 6. Charakter utváření československo-rakouského poměru ve 2. polovině 20. a na počátku 30. let 20. století
 7. Politické systémy Československa a Polska v meziválečném období
 8. Role Těšínska v zahraničně-politických vztazích Československa (Česko-Slovenska) v letech 1934–1939
 9. Přesídlení Němců z Dobrudže do střední Evropy za 2. světové války
 10. Východiska a formy nucených migrací ve střední Evropě 1945–1950
 11. Právní formy perzekuce v sovětském bloku 1944–1956
 12. Postoje české společnosti k sjednocení Německa počátkem 90. let 20. století (analýza reakcí politické reprezentace a veřejného mínění)