Vzdělávací program celoživotního vzdělávání
„Mediální výchova dětí předškolního věku“
(udělena akreditace MŠMT č.j.: MSMT-21520/2020-4-615)
Cíl kurzu
Cílem programu „Mediální výchova dětí předškolního věku“ je poskytnout skupině posluchačů adekvátní informace a podpořit dovednost jejich aplikace do pedagogické praxe. Rozvoj je zaměřen zejména na oblast kompetencí odborných, didaktických, diagnostických, komunikativních, organizačních.

Místo konání
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Bezručovo náměstí 885/14, 746 01 Opava

Časový harmonogram
TERMÍN: 15. 11. 2021
8 vyučovacích hodin v učebně C208
9. 00 – 10:30 (psychologické aspekty mediální výchovy)
10:30 – 10:45 přestávka
10:45 – 12:15 (pedagogické aspekty mediální výchovy první blok)
12:15 – 13:15 přestávka na oběd
13:15 – 14:45 (pedagogické aspekty mediální výchovy druhý blok)
14:45 – 15:00 přestávka 
15:00 – 16:30 (pedagogické aspekty mediální výchovy třetí blok)

Výše poplatku
Kurz je bezplatný = je realizován za podpory Statutárního města Opavy.

Podmínky
Pro koho je kurz určen?
Studium je primárně určeno pedagogickým pracovníkům mateřských škol. Program je otevřen ale i dalším případným zájemcům z řad pedagogických pracovníků, nebo studentů připravujících se pro výkon profese pedagoga. 

Podmínky pro přijetí
Podání e-přihlášky, doložení dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
Podmínkou přijetí je úplné střední vzdělání s maturitou.


Podmínky pro absolvování
Úspěšné absolvování celého programu.
Závěrečná diskuze ověřující pochopení a získané znalosti účastníků. 
Absolvent získá osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

Obsah kurzu
Obsah kurzu
    - Studium je koncipováno do dvou tematických okruhů:
    - Dítě předškolního věku ve světě médií — úvod do problematiky (psychologické aspekty mediální výchovy).
    - Dítě předškolního věku – vývojové charakteristiky ve vztahu k médiím.
    - Socializace dítěte předškolního věku (vrstevníci versus média).
    - Fantazie dítěte x reálný svět.
    - Vliv médií na řeč dítěte. 
    - Emoce a svět médií.
    - Mediální výchova v prostředí mateřské školy (pedagogické aspekty mediální výchovy)
    - Média, mediální výchova a mediální gramotnost dětí předškolního věku.
    - Vliv médií na dítě předškolního věku (možnosti a rizika). 
    - Implementace mediální výchovy do programu mateřské školy (konkrétní kroky). Možnosti, úskalí a jejich řešení. 
    - Metody mediální výchovy pro děti předškolního věku.
    - Dětská kniha, její význam a hodnota. Metody práce s knihou, tištěným a obrazovým textem. Využití v mediální výchově. 
    - Metody spolupráce s rodiči dětí v oblasti podpory mediální gramotnosti, a především také prevence rizik v této oblasti (konkrétní metody práce).

Co se naučím?
Absolvent programu získá následující nezbytné kompetence:
1. odborné (znalost problematiky mediální výchovy z pedagogického i psychologického aspektu),
2. didaktické (dovednost využívat předaný metodický repertoár, se schopností jeho přizpůsobení individuálním potřebám dětí),
3. diagnostické (prohloubení této kompetence v oblasti zjišťování potřeb a problémů dětí a rodičů v oblasti mediální výchovy),
komunikativní a organizační (zde v propojení i s předchozími – dokáže plánovat, organizovat a realizovat aktivity mediální výchovy; uvědomuje si jejich důležitost).

Garant studia: 
PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.
e-mail: vladimira.kocourkova@fvp.slu.cz

Doporučená literatura a studijní materiály:
Studujícím bude poskytnut metodický materiál a další odkazy na zdroje k využití.
KOCOURKOVÁ, Vladimíra. Podpora mediální gramotnosti dětí předškolního věku. Metodický materiál pro pedagogy mateřských škol. FVP SLU: Opava, 2019. ISBN 978-80-7510-396-3.