Kurz Všeobecná sestra - Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Místo: Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita a Slezská nemocnice v Opavě

Cena: 21 000 Kč (17 000 Kč teoretická část, 4 000 Kč praktická část – platí se až při výkonu praxe)

Termín pro podání přihlášek: 31. 8. 2023

Zahájení studia: září 2023

Atestační zkouška: V roce 2024 po splnění všech studijních povinností.

Určeno pro: Všeobecná sestra 

Cíl kurzu:
Cílem specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech je získání způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro péči v chirurgických oborech, osvojení si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnými právními předpisy.

Náplň kurzu:
Vzdělávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky. Vzdělávací program se skládá ze základního modulu a tří odborných chirurgických modulů:
- Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče
- Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty před a po chirurgickém zákroku
- Specializovaná ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienty s onemocněním a s ostatními traumaty pohybového aparátu.

Podmínky pro přijetí:
podání e-přihlášky do 31. 8. 2023 v IS SU
zaslat na adresu Ústav nelékařských zdravotnických studií, Patricie Nešporová, Bezručovo nám. 885/14, 746 01 Opava úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dle § 58 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. (maturitní vysvědčení ze SZŠ nebo diplom z VŠ nebo diplom z VOŠ spolu s vysvědčením o absolutoriu) 
potvrzení o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení, které musí být v minimální délce jeden rok v termínu do 31. 8. 2023
zaplacení poplatku za studium (teoretickou část) do 31. 8. 2023, nejpozději v den zápisu 


Odborná garantka: Mgr. Hana Hozová

Sylabus předmětu ke stažení ZDE.