SDĚLENÍ DĚKANA K PŘIPRAVOVANÝM OPATŘENÍM ZOHLEDŇUJÍCÍM AKTUÁLNÍ SITUACI VE VZTAHU K TERMÍNŮM A OBSAHU PLNĚNÍ PLÁNOVANÝCH STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ

  • Viktorie Kovářová
  • 26.03.2020
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí studenti, vzhledem k současné, rychle se vyvíjející epidemiologické situaci a řadě omezujících opatření, která budou s největší pravděpodobností ovlivňovat minimálně průběh aktuálního semestru, považuji za svou povinnost vám sdělit následující skutečnosti a předpoklady.
S ohledem na:
zapojení části studentů prezenční formy studia do dobrovolnické činnosti a k možnosti jejich povoláni k výkonu pracovní povinnosti dle krizového zákona;
skutečnost, že studenti kombinované formy studia pracují často v tzv. „první linii“, mají ve svém zaměstnání zhoršené podmínky z důvodu zastupování chybějících kolegů, musí se starat o své rodiny, rodiče, učit se s dětmi;
překážky při zpracování praktické části bakalářských a diplomových prací z důvodu omezení vstupu do zařízení, do nichž byla šetření studentů směrována (domovy pro seniory, pobytová zařízení pro jedince se zdravotním postižením, později i mateřské a základní školy apod.);

sděluji, že časové vymezení plnění níže uvedených studijních povinností bude upraveno v návaznosti na další vývoj epidemiologické situace.

Vedení fakulty zvažuje v rámci svých kompetencí realizaci těchto kroků: 
posun termínu pro odevzdávání bakalářských/diplomových prací;
umožnění změny v Zadání bakalářských/diplomových prací v případě objektivních překážek znemožňujících naplnění cíle praktické části práce, kterou bude možné realizovat pouze na základě dohody s vedoucím práce potvrzené vedoucím příslušného pracoviště, nikoli písemnou žádostí děkanovi;
posun termínu státní závěrečné zkoušky tak, aby nový termín respektoval vývoj epidemiologické situace, současné pracovní vytížení studentů
a možnost splnit studijní povinnosti posledního semestru;
posunutí termínu odevzdání Zadání nových bakalářských/diplomových prací pro studenty 2. ročníků bakalářského studia a 1. ročníků navazujícího magisterského studia;
úpravu smluv o vykonávání odborných praxí tak, aby bylo možné praxe realizovat po skončení epidemiologických opatření;
umožnit odečet hodin odpracovaných v rámci dobrovolnické práce nebo nařízené pracovní povinnosti od povinného rozsahu plánované praxe v předmětech letního semestru garantem předmětu za předpokladu, že tato práce probíhala v odpovídajícím typu zařízení a její absolvování je doloženo potvrzením organizace. 


Upozorňuji, že posun zkušebního období pro LS je možný až po úpravě harmonogramu akademického roku rektorem. 
Upozorňuji dále, že v průběhu trvání mimořádných opatření může dojít k dalším změnám a úpravám v závislosti na změny v legislativě a případná další rozhodnutí nadřízených orgánů.

V Opavě 25. 3. 2020
prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
děkan