PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU ve studijních programech Matematika v akademickém roce 2024/2025
1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bakalářský studijní program Matematika

 • Přijímací zkoušky: Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky.
 • Termín odevzdání přihlášek: do 31. 3. 2024
 • Termín úhrady poplatku za přijímací řízení: do 31. 3. 2024
 • (rozhodující je datum zadání platebního příkazu pro převod z účtu)

 • Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením: 500,- Kč
 • Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

 • Přihláška ke studiu:
 • Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky prostřednictvím e-přihlášky v informačním systému IS SU. Tištěná verze přihlášky, ani její zkrácená verze se nezasílá.

  Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Matematického ústavu v Opavě. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Matematického ústavu v Opavě (studium@math.slu.cz).

  Matematický ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

 • Požadované přílohy k přihlášce:
 • Při zápisu do studia uchazeč odevzdá:

  • opis (kopii) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou); nebo
  • doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. „nostrifikace“), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu.


Navazující magisterský studijní program Matematika

 • Přijímací zkoušky: Ústní přijímací zkouška z matematiky, minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky je 10 bodů z 20 možných.
 • Termín příjímací zkoušky: 19. 6. 2024
 • Termín odevzdání přihlášek: do 31. 3. 2024
 • Termín úhrady poplatku za přijímací řízení: do 31. 3. 2024
 • (rozhodující je datum zadání platebního příkazu pro převod z účtu)

 • Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením: 500,- Kč
 • Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

 • Přihláška ke studiu:
 • Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky prostřednictvím e-přihlášky v informačním systému IS SU. Tištěná verze přihlášky, ani její zkrácená verze se nezasílá.

  Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Matematického ústavu v Opavě. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Matematického ústavu v Opavě (studium@math.slu.cz).

  Matematický ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

 • Požadované přílohy k přihlášce:
 • Před konáním přijímací zkoušky uchazeč odevzdá:

  • výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia (úředně ověřený opis (kopie) dodatku k diplomu, popř. opis prospěchových karet nebo výpis zkoušek potvrzený studijním oddělením), netýká se studentů a absolventů Matematického ústavu v Opavě.

  Při zápisu do studia uchazeč odevzdá:

  • opis (kopii) bakalářského nebo magisterského diplomu úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou), netýká se absolventů Matematického ústavu v Opavě; nebo
  • doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaný podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách (tzv. „nostrifikace“), nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu.

 • V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 bude ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu přijato nejvýše 20 uchazečů.

Doktorský studijní program Matematika

 • Přijímací zkoušky: Ústní přijímací zkouška z matematiky v rozsahu vysokoškolského studia matematiky; přihlíží se také k případné vědecké nebo odborné činnosti uchazeče.
 • Termín příjímací zkoušky: červen 2024
 • Termín odevzdání přihlášek: do 31. 5. 2024
 • Termín úhrady poplatku za přijímací řízení: do 31. 5. 2024
 • (rozhodující je datum zadání platebního příkazu pro převod z účtu)

 • Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením: 500,- Kč
 • Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

 • Přihláška ke studiu:
 • Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky prostřednictvím e-přihlášky v informačním systému IS SU. Tištěná verze přihlášky, ani její zkrácená verze se nezasílá.

  Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Matematického ústavu v Opavě. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Matematického ústavu v Opavě (studium@math.slu.cz).

  Matematický ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

 • Požadované přílohy k přihlášce:
 • Před konáním přijímací zkoušky uchazeč odevzdá:

  • diplomovou práci, případně časopisecké publikace, netýká se studentů a absolventů Matematického ústavu v Opavě.

  Při zápisu do studia uchazeč odevzdá:

  • opis (kopii) magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce úředně ověřené vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou), netýká se absolventů Matematického ústavu v Opavě; nebo
  • doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. „nostrifikace“), nebo zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu.

 • V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 bude ke studiu v doktorském studijním programu přijato nejvýše 10 uchazečů.

Doložení jazykových znalostí:

Uchazeč, který nedoloží absolvování maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo absolvování vysokoškolského vzdělání v České nebo Slovenské republice s českým nebo slovenským jazykem výuky, při zápisu do studia odevzdá:

 • doklad o úspěšném vykonání zkoušky z českého jazyka na příslušném pracovišti veřejné vysoké školy, která uskutečňuje akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka nebo akreditovaný program celoživotního vzdělávání zaměřený na výuku českého jazyka; nebo
 • doklad o úspěšném absolvování kurzu českého jazyka pro cizince zaměřeného na přípravu ke studiu na vysoké škole; nebo
 • doklad o úspěšném vykonání zkoušky z českého jazyka na některé k tomu akreditované instituci.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025

Informace podává sekretariát Matematického ústavu v Opavě:

adresa: Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v Opavě

Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

tel.: 553 684 680 (bakalářské a navazující magisterské studium – ing. J. Šindlerová)

553 684 661 (doktorské studium – J. Böhmová)

e-mail: studium@math.slu.cz

Internet: http://www.math.slu.cz