PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU - 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Studijní programy
 • Bakalářský studijní program Matematika
 • Navazující magisterský studijní program Matematika
 • Doktorský studijní program Matematika
  • čtyřleté prezenční a kombinované studium

   Termín odevzdání přihlášek:

   • bakalářské a navazující magisterské studium: 31. 8. 2020
   • doktorské studium: 14. 8. 2020


   Termín úhrady poplatku za přijímací řízení:

   • bakalářské a navazující magisterské studium: 31. 8. 2020
   • doktorské studium: 14. 8. 2020

   (rozhodující je datum zadání platebního příkazu pro převod z účtu)

   Přijímací zkoušky

   Bakalářský studijní program Matematika:

   • Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky.

   Navazující magisterský studijní program Matematika:

   • Ústní přijímací zkouška z matematiky, minimální bodová hranice pro přijetí na základě přijímací zkoušky je 10 bodů z 20 možných.
   • Termín příjímací zkoušky: 8. 9. 2020

   Doktorský studijní program Matematika:

   • Ústní přijímací zkouška z matematiky v rozsahu vysokoškolského studia matematiky; přihlíží se také k případné vědecké nebo odborné činnosti uchazeče.
   • Termín příjímací zkoušky: srpen 2020

   V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 bude ke studiu ve všech specializacích bakalářského studijního programu Matematika přijato nejvýše 200 uchazečů, ve všech specializacích navazujícího magisterského studijního programu Matematika nejvýše 20 uchazečů a v doktorském studijním programu Matematika nejvýše 10 uchazečů.

   Vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu:

   Ke studiu v matematických oborech je možno se přihlásit formou elektronické přihlášky na internetových stránkách Matematického ústavu v Opavě.

   Tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet Matematického ústavu v Opavě. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Matematického ústavu v Opavě (studium@math.slu.cz).

   Matematický ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

   Požadované přílohy k přihlášce:

   Bakalářský studijní program Matematika

   • • Opis (kopii) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) odevzdá uchazeč o studium při zápisu do studia.

   Navazující magisterský studijní program Matematika

   • • Výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia (úředně ověřený opis (kopie) dodatku k diplomu, popř. opis prospěchových karet nebo výpis zkoušek potvrzený studijním oddělením) – neplatí pro absolventy Matematického ústavu v Opavě. Uchazeči o studium doručí tyto doklady nejpozději 8. 9. 2020.
   • • Opis (kopie) bakalářského nebo magisterského diplomu úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) – neplatí pro absolventy Matematického ústavu v Opavě. Přijatí uchazeči odevzdají tento doklad při zápisu do studia.

   Doktorský studijní program Matematika

   • • Opis (kopie) magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce úředně ověřené vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) – neplatí pro absolventy Matematického ústavu v Opavě. Přijatí uchazeči odevzdají tyto doklady při zápisu do studia.

   Údaje nezbytné pro úhradu poplatku:

   Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením: 500,- Kč

   Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

   Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021

   Informace podává sekretariát Matematického ústavu v Opavě:

   adresa: Slezská univerzita v Opavě, Matematický ústav v Opavě

   Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava

   tel.: 553 684 680 (bakalářské a navazující magisterské studium – ing. J. Šindlerová)

   553 684 661 (doktorské studium – J. Böhmová)

   e-mail: studium@math.slu.cz

   Internet: http://www.math.slu.cz