[ENG]
Nový obrázek


Koncept Snoezelen je v současnosti pokládán za inovativní metodu, jejímž cílem je povzbudit člověka s postižením nebo znevýhodněním k aktivitě na základě smyslové stimulace díky vytvořenému unikátnímu prostředí. Snoezelen využívá a kombinuje mnohé terapeutické, edukační a relaxační aktivity, které zvyšují kvalitu života a cíleně podporují rozvoj člověka. Koncept byl vytvořen již v 70tých letech v Holandsku a jeho šíření je patrné po celém světě. Odbornou záštitu konceptu Snoezelen tvoří Mezinárodní asociace Snoezelen - International Snoezelen Association (ISNA-MSE), která sdružuje profesionály celého světa a pořádá pravidelná setkání v rámci mezinárodních konferencí.


Projekt Support of the Snoezelen concept and its integration into university education je zaměřen na rozvoj a rozšíření konceptu Snoezelen na univerzitní úrovni. Konkrétně se projekt týká začlenění vyučovaného předmětu Snoezelen do vzdělávání studentů speciálněpedagogických, pedagogicko-psychologických, sociálně, terapeuticky a rehabilitačně zaměřených oborů. Hlavním cílem projektu je zpracování komplexní metodiky výuky, učebních materiálů a sylabu vyučovaného předmětu „Snoezelen“ na mezinárodní úrovni vysokých škol tak, aby byl předmět aplikovatelný pro mobility zahraničních studentů.


Rozvoj oborů pomáhajících profesí je v současné chvíli pro cíle sociální politiky a inkluze lidí se speciálními potřebami nezbytný. Strategické partnerství předpokládaného projektu zajistí, kromě výstupů souvisejících s tvorbou inovativního vzdělávacího předmětu, rovněž další komparační diskuzi, zkušenosti a možnosti vědecko-výzkumných aktivit účastníků. Vytvořený kurz Snoezelen rozšíří možnosti přijíždějících i vyjíždějících studentů a akademiků do zahraničí, a podpoří tak internacionalizaci menších regionálních univerzit. Sdílení velkého množství informací o konceptu Snoezelen je hybatelem dalšího vývoje oborů, ve kterých je realizován.


Dílčí výstupy projektu, které souvisí s jeho cílem jsou:
•    publikování odborné monografie a dílčích článků k dané problematice konceptu Snoezelen a jeho výuky
•    vytvoření videonahrávek a souboru doplňujících případových studií pro potřeby výuky
•    vytvoření kurzu „Snoezelen“ pro mobility studentů.


Cílovou skupinou projektu jsou vysokoškolští učitelé a studenti. Výstupy projektových aktivit nejvíce ovlivní budoucí studenty oborů, kteří budou mít nově koncipovaný předmět v oborech pomáhajících profesí, a také akademiky/vysokoškolské učitele, kteří si zvýší profesní kompetence, a díky spolupráci se zahraničními partnery mohou rozšiřovat adekvátní výstupy, jako jsou články a odborné publikace, a ovlivňovat další teorii konceptu Snoezelen.


Mezi tři spolupracující vysoké školy, které tvoří zamýšlené partnerství, patří tým akademiků z České republiky z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, tým akademiků z Polské republiky z Fakulty pohybové rehabilitace Akademie Wychowania Fizycznego im. Bronislawa Czecha w Krakowie a tým akademiků ze Španělského království z Fakulty vzdělávání, pycholologie a sociálních věcí univerzity Lleida (Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida). Profilačně se tým z České republiky zaměřuje na edukaci a rozvoj lidí se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Tým z Polské republiky se profiluje v oblasti volnočasové, terapeutické a pracovní rehabilitace. A tým ze Španělska směřuje své aktivity do oblasti pedagogické psychologie, poradenství, volnočasové a terapeutické práce s různými klienty.


Mezinárodní partnerství tvoří bezesporu specifickou hodnotu navrhovaného projektu, protože sjednocení obsahů vzdělávání daného předmětu na univerzitní úrovni pomůže vytvořit metodicky strukturovaný model výuky zaměřený na koncept Snoezelen, který v současné chvíli naprosto chybí. Následně je možné dále předmět rozvíjet, a posílit, ujasnit a zprůhlednit tak jeho obsah v celém Evropském prostoru.


Předpokládaným pozitivním výstupem je zpracování metodických materiálů, odborné publikace, a zajištění komparativních výstupů, které budou samozřejmě dostupné všem studentům a akademikům partnerské koalice. V rámci projektu předpokládáme díky nově vzniklému partnerství rovněž inovativní zvýšení kompetencí participujících vysokoškolských učitelů, propojené s jejich profesním profilem ve vědě i v přístupu ke studentům. Součástí projektu je zajištění komparačních výstupů spojených s procesem vzdělávání v oblasti konceptu Snoezelen, jejichž podstatou je zpětná vazba a intenzivní využití výsledků k dalšímu rozvoji a inovacím.


Zastřešujícím výsledkem projektu je podpora a rozvoj konceptu Snoezelen v rámci studijních oborů na vybraných partnerských univerzitách a odstranění nedostatků spojených s jeho výukou.