Open Society Institute

Programové oblasti

Důležitým rysem programů Nadace OSF Praha je skutečnost, že je realizujeme ve spolupráci s celou řadou partnerských organizací a že se většinou jedná o iniciativy víceleté. Cílem většiny programů a projektů, které Nadace OSF Praha v současné době podporuje a s jejichž podporou počítá i do budoucnosti, je dosáhnout jejich prostřednictvím systémových změn, změn legislativy, případně zásadnějších změn v dosavadní praxi. Kromě toho nadace podporuje a bude podporovat programy, na jejichž financování je obtížné získat finanční prostředky z jiných zdrojů – a to především v souvislosti s tím, že většina velkých zahraničních dárců Českou republiku již opustila nebo opouští, domácí donoři se dosud na jejich podporu nezačali orientovat a ani evropské fondy s takovou kategorií programů nepočítají. Jsou to programy na podporu neziskových organizací orientovaných na ochranu veřejného zájmu, boje proti korupci, nezávislé policy instituty či obecně programy orientované na prosazování systémových změn.

 • budování právního státu
 • opatření k odstranění korupce
 • přístup ke spravedlnosti
 • právní vzdělání
 • reforma policie
 • reforma justice
 • stipendia pro studenty
 • stipendia pro studenty středních škol
 • stipendia pro studenty vysokých škol
 • stipendia pro studenty a absolventy pedagogických fakult
 • lidská práva
 • soužití většinové společnosti s menšinami
 • migrace
 • společnost, muži a ženy s aspektu gender
 • prolomit vlny
 • podpora rozvoje paliativní péče v ČR
 • kampaň pro rovnost šancí
 • posilování a rozvoj občanské společnosti
 • podpora vzniku think-tanků
 • program podpory neziskových organizací prosazujících veřejný zájem
 • mezinárodní spolupráce  East-East
 • podpora sociální ekonomiky
 • společně proti drogám
 • Learning at Europe
 • program Senioři vítáni
 • nadační investiční fond
 • podpora vzdělávání
 • podpora projektů v oblasti lidských práv
adresa: Open Society Institute
Seifertova 47
130 00 Praha 3
tel.: +420 (0)2 2254 0979
fax: +420 (0)2 2254 0978
e-mail: osf (at) osf.cz
web: http://www.osf.cz/