Česko-Německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje pro české a německé studující 12 stipendií ke studijnímu pobytu v příslušné sousední zemi.

Délka pobytu: 10 měsíců, tzn. dva semestry

Výše stipendia: 650 € měsíčně plus jednorázový příspěvek na náklady ve výši 650 €

Kdo se může ucházet?: studující i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědních oborů (jazykověda, literární věda, kulturologie, nauka o komunikaci, historie, politické vědy, filosofie, sociální vědy, právo, hospodářské vědy aj.). Vyloučena je dvojí stipendijní podpora a podpora pobytu bezprostředně navazujícího na jiný stipendijní pobyt v sousední zemi.

Projekt: Stipedisté mají za úkol během stipendijního studia pracovat na konkrétním projektu (např. závěrečná práce) s česko-německou tématikou a na toto téma napsat písemnou práci.

Źádosti o stipendium musí obsahovat:

  • vyplněný formulář
  • nástin projektu
  • strukturovaný životopis
  • kopie maturitního vysvědčení
  • přehled o dosavadním průběhu studia rozdělený podle semestrů
  • doporučující dopis jednoho vysokoškolského učitele z domovské univerzity
  • potvrzení o přijetí žadatele/ky učitelem hostitelské univerzity
  • osvědčení vysokoškolského učitele o znalosti jazyka
  • fakultativně: plánovaný rozvrh přednášek, seminářů, kurzů atd. na hostitelské univerzitě

Uzávěrka pro následující ak. rok je vždy 15. prosince roku předcházejícího.

Bližší informace: ing. Petra Považská, referentka pro zahraniční styky FVP

tel: 553 684 845, e-mail: petra.povazska (at) fvp.slu.cz

nebo přímo na sekretariátu Fondu budoucnosti u pana Martina Hudce a na www.fondbudoucnosti.cz