FM EHP/Norska

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU - Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království - Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (EHP). Norské království založilo i vlastní, Norský finanční mechanismus. Program finančních mechanismů je pětiletý (2004 - 2009), v rámci Finančních mechanismů EHP/ Norska je finanční pomoc poskytována deseti novým členským státům Evropské unie, a dále Španělsku, Portugalsku a Řecku.

Hlavním cílem finančních mechanismů je snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru v rámci vymezených prioritních oblastí :

 • Uchovávání evropského kulturního dědictví
 • Ochrana životního prostředí
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Zdravotnictví a péče o dítě
 • Podpora udržitelného rozvoje
 • Vědecký výzkum a vývoj

Fond pro podporu spolupráce škol je program Finančních mechanismů EHP/ Norska, který působí na poli spolupráce škol a vzdělávání.Hlavním cílem tohoto fondu je podpovat spolupráci mezi vzdělávacími institucemi v České republice a vzdělávacími institucemi na Islandu/ v Lichtenštejnsku/ Norsku.

Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska je spravován Kanceláří finančních mechanismů (KFM) , která je přidružena k sekretariátu Evropského sdružení volného obchodu v Bruselu.

Česká republika pověřila Ministerstvo financí ČR , aby spravovalo tento program Národním kontaktním místem (NKM).  Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) byla pověřena, aby spravovala blokový grant Fond pro podporu spolupráce škol financovaný z programu FM EHP/Norska .

Fond podporuje tři níže uvedené aktivity:

Aktivita 1

Grant individuální mobility

studijní/ pracovní pobyty studentů, učitelů, administrativních pracovníků na vzdělávacích institucích na Islandu/ Lichtenštejnsku/ Norsku

Aktivita 2

Spolupráce v oblasti vzdělávání

rozvíjení spolupráce mezi školami, vzdělávacími institucemi i individuálními osobami v ČR a vzdělávacími institucemi v partnerských zemích za účelem pořádání společných aktivit, jako jsou semináře, konference, workshopy, projekty atd.

Aktivita 3

Rozvoj institucí

spolupráce institucí za účelem rozvoje učebních osnov, rozvoje lidských zdrojů a organizace specifických aktivit jako celoživotní vzdělávání, informační centra, studentská centra, rozvoj zaměstnanců atd.


Spolupráce musí probíhat mezi vzdělávacími institucemi v ČR a institucemi ve třech partnerských zemích: Island, Lichtenštejnsko, Norsko.

V rámci těchto tří aktivit budou podporovány tyto typy spolupráce:

 • studijní pobyty
 • praktické stáže, trainee programy, získávání pracovních zkušeností
 • výuka
 • účast na kurzech/ seminářích/workshopech/ konferencích
 • spolupráce na poli vzdělávání za účelem organizování seminářů, workshopů, konferencí, kurzů, společných projektů, publikací a jiných společných aktivit
 • projekty soustřeďující se na rozvoj institucí, tvorbu učebních osnov, rozvoj lidských zdrojů a organizování specifických aktivit, jako je např. celoživotní vzdělávání, informační centra, studentská centra, rozvoj zaměstnanců apod.

Všechny tři aktivity Fondu pro podporu spolupráce škol jsou decentralizované, tzn. proces přijímání žádostí o mobilitu/projekt, hodnocení žádostí a přidělování finančních prostředků je v kompetenci NAEP.

Úspěšní žadatelé obdrží celý schválený grant od Národní agentury. Finanční mechanismy EHP/ Norska hradí 90% celkových nákladů na schválené projekty/ mobility a zbylých10% nákladů hradí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 • EEA/Norwegian Financial Mechanisms Programme (Finanční mechanismy EHP/Norska)
 • EEA Scholarship and Training Fund (Fond pro podporu spolupráce škol)
 • National Agency for European Educational Programmes (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy)
adresa: Dům zahraničních služeb MŠMT
Národní agentura pro evropské
vzdělávací programy
Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1
tel.: +420 234 621 100
fax: +420 234 621 144
e-mail: info (at) naep.cz
web: http://www.naep.cz/