Nový obrázek

V úterý 22. dubna 2008 rozhodl Akademický senát Slezské univerzity v Opavě jednomyslně o zřízení nové fakulty Slezské univerzity v Opavě. Fakulta veřejných politik (FVP) zahájila činnost k 1. říjnu 2008 vyčleněním čtyř studijních programů ze stávající Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Prvním děkanem byl jmenován prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. V současnosti Fakultu veřejných politik v Opavě tvoří pět vědecko-pedagogických pracovišť, která realizují čtyři bakalářské, dva navazující magisterské a jeden doktorský studijní program. Absolventi nalézají uplatnění v sektoru veřejných služeb od ošetřovatelství přes specializaci v pedagogice, sociální práci až po sféru veřejné správy. Od 1. listopadu 2016 vykonává funkci děkana prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Nový obrázek

Na fakultě studuje více než tisíc studentů, z nichž především studenti magisterských oborů a doktorského studijního programu se pravidelně zapojují do tvůrčí činnosti a realizace vlastních výzkumných aktivit. Studium probíhá kreditovým systémem na bázi evropského systému přenosu kreditů (ECTS), který umožňuje zájemcům absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí (například v Německu, Polsku, Maďarsku, Slovinsku, v Itálii nebo na Slovensku). Vedle prospěchových a dalších stipendií mohou studenti se zájmem o vědeckou činnost získat prostředky k jejímu financování účastí v projektech studentské grantové soutěže a mohou také uspět v soutěži o nejlepší závěrečnou práci.

Nový obrázek

Od začátku akademického roku 2016/2017 již všichni studenti, pedagogové i administrativní pracovníci využívají nově zrekonstruované sídlo na Bezručově náměstí 14. V původně novobarokním paláci zemského finančního ředitelství z počátku 20. století se dnes nachází moderní výukové prostory včetně několika počítačových učeben, odborná pracoviště nejen Ústavu ošetřovatelství a zázemí pro studenty. Významným přínosem pro studenty je také novostavba Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě, která je součástí nově vzniklého areálu.

Nový obrázek

Vědeckovýzkumné aktivity Fakulty veřejných politik v Opavě se opírají jednak o dlouhodobé historické výzkumy perzekucí probíhající na Ústavu středoevropských studií, jednak o zkoumání pedagogických, psychologických a sociálně patologických aspektů české společnosti, kvality ošetřovatelské péče nebo širší problematiky sociální solidarity. Určitým garantem kvality všech výzkumných aktivit je Centrum empirických výzkumu, které v nedávné době zpracovávalo výzkumné zakázky například pro Statutární město Opava nebo Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Nový obrázek

Významnou součástí vědecké a výzkumné činnosti fakulty je prezentace a popularizace výsledků formou publikační činnosti, kterou na fakultě rozšiřuje vydávání mezinárodního recenzovaného odborného časopisu Central European Papers. Časopis vychází od roku 2013 a vedle jiných mezinárodních databází byl v roce 2015 zařazen i do prestižní evropské databáze ERIH PLUS v oborech historie a politické vědy. Druhým časopisem, který fakulta vydává od roku 2015, je Social Pathology and Prevention, který odráží multidisciplinární pohled na oblast rizikového chování a jeho prevenci. V neposlední řadě je nutné zmínit existenci studentského odborného časopisu Tmavomodrý svět, jehož první dvě čísla vznikla v roce 2016 na Ústavu středoevropských studií.