ROZHODNUTÍ Č. 1/2008

AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Na návrh rektora v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Statutem Slezské univerzity v Opavě (dále jen "SU") a v návaznosti na dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě na období 2006-2010 Akademický senát SU svým usnesením č. 1 ze dne 22. dubna 2008 zřizuje součást SU:

Fakulta veřejných politik ke dni 1. října 2008


Součást je vymezena těmito základními údaji:

a) Název
Fakulta veřejných politik v Opavě 


b) Úplný název 
Slezská univerzita v Opavě
Fakulta veřejných politik v Opavě 


c) Název pro mezinárodní styk: 
Silesian University in Opava
Faculty of Public Policies in Opava


d) Zkrácený název pro vnitřní
předpisy a normy, vnitřní
a kontextovou potřebu 
Fakulta veřejných politik 


e) Zkratka 
FVP 


f) Právní postavení: 
součást veřejné vysoké školy Slezské univerzity v Opavě 


g) Zřízení:
1. října 2008 rozhodnutím Akademického senátu SU ze dne
22. 4 2008 


V Opavě 22. dubna 2008 

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.
Předseda AS SU